OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mateja Šumić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Mateja Šumić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Roditeljski postupci, adverzivna iskustva i razvoj interpersonalnog povjerenja”. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 25.09.2023. godine u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Elvis Vardo, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Psihologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik Komisije,
  2. Dr.sc. Tamara Efendić Spahić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član Komisije,
  3. Dr.sc. Ljubica Tomić Selimović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast, „Psihologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član Komisije.


Rezervni član Komisije: dr.sc. Melisa Husarić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Problem ovog istraživanja odnosi se na specifičnost interpersonalnog povjerenja ovisno o percepciji odnosa s roditeljima i doživljaju različitih adverzivnih iskustava. Specifično interpersonalno povjerenje odnosi se na dva aspekta povjerenja, a to su povjerenje u pouzdanost druge osobe koje označava percipiranu vjerovatnoću da će druga osoba učiniti ono što je obećala i emocionalno povjerenje koje označava sigurnost u dobronamjernost druge osobe i njezinu spremnost da vodi računa o našem dobru. Percepcija odnosa s roditeljima procjenjivala se na osnovu percipirane roditeljske uključenosti, percipirane roditeljske autonomne podrške i percipirane roditeljske topline. Adverzivnim iskustivima opisuju se različiti oblici zlostavljanja, zanemarivanja i drugih traumatskih iskustava koja su doživljena do 18 godine života. Za ispitivanje povezanosti percepcije odnosa s roditeljima, adverzivnih iskustava i specifičnog interpersonalnog povjerenja korištena su tri instrumenta: Upitnik percepcije roditelja, Revidirani upitnik adverzivnih iskustava i Skala specifičnog interpersonalnog povjerenja. Uzorak je obuhvaćao 150 ispitanika u dobi od 18 do 45 godina sa područja Tuzlanskog i Zeničko- Dobojskog kantona. Potencionalni nedostaci ovog istraživanja mogli bi biti prevaziđeni longitudinalnim istraživanjem i primjenom dodatnog instrumentarija odnosno odabirom nekih drugih mjera za ispitivane varijable.