OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Meldina Omerčević, bachelor- inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 06.03.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Meldina Omerčević, bachelor- inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj oštećenja nodula korijena izazvanog žižkom (sitona lineatus l.) na učinak boba (vicia faba l.) kao predusjeva u organskoj proizvodnji“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 15.03.2024. godine u 13:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Besim Salkić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Midhat Glavić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo ”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Indira Šestan, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Fizikalna hemija i elektrohemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Bob je biljka visoke hranjive vrijednosti koja doprinosi održivosti poljoprivrednih sistema kroz efikasnu simbiotsku fiksaciju atmosferskog azota. Simbioza između boba i bakterija roda Rhizobium omogućava biljkama da koriste atmosferski azot, obogaćujući tlo i pružajući visokokvalitetnu hranu. Međutim, lisni žižak mahunarke (Sitona lineatus L.) predstavlja značajnu prijetnju organskom uzgoju bobova. Ovaj štetnik hrani se lišćem mahunarki i uništava korijenske nodule, ometajući proces simbiotske fiksacije azota i smanjujući dostupnost azota za biljke. Iako je veza između oštećenja korijenskih nodula i brojnosti odraslih žižaka nedovoljno istražena, očekuje se da će šteta prouzrokovana larvama imati značajan uticaj na prinos.
Razumijevanje ovih interakcija ključno je za razvoj strategija upravljanja štetočinama u organskom uzgoju bobova.

Ključne riječi: Bob, bakterije azotofiksatori, lisni žižak mahunarke, organski uzgoj, korijenski noduli.