OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Melika Suljagić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Melika Suljagić javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Historija bosanskog jezika u osnovnoj školi-zastupljenost sadržaja u nastavnim programima i metodički pristup obradi Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 22.11.2021. godine u 11:30 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik komisije,
  2. dr. sc. Indira Šabić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. dr. sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Rezervni član Komisije: dr. sc. Mirsad Kunić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


U radu se iznosi kratak pregled sadržaja historije bosanskoga jezika, uz prikaz rasporeda tema po razredima, opis pojmova (npr. starobosanski jezik, trojezičnost, četveropismenost, i sl.) i važnosti proučavanja ove lingvističke discipline. Analiziran je fond sati u Nastavnom planu i programu osnovnih škola Tuzlanskoga kantona za predmet Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost, svrhovitost i nužnost sadržaja tih sati te koliko pažnje nastavnici u osnovnoj školi posvećuju istim sadržajima. U uvodnome dijelu rada donesen je kratak osvrt na značaj nastavnog plana i programa, pri čemu se ukazuje na problem raspodjele sati za jezik te historije bosanskog jezika kao užeg nastavnog područja, opseg i širinu gradiva, stepen analitičke obrade te redoslijed obrade nastavnog gradiva u osnovnoj školi. Zatim je oblikovano mišljenje struke o načinu i dubini obrađivanja sadržaja iz historije bosanskoga jezika, i donesen detaljan opis međupredmetne korelacije historije jezika sa drugim disciplinama u osnovnoj školi, uz prikaz savremenih metodičkih pristupa nastavi historije bosanskog jezika u osnovnoj školi.