OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Melisa Alić, bachelor matematike

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 19.10.2021. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 


O B J A V L J U J EMelisa Alić, bachelor matematike javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Fenomen Naimark-Sackerove bifurkacije i globalna dinamika nekih racionalnih diferentnih jednadžbi drugog reda s kvadratnim članovima „, u petak 29.10.2021. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11 sati pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Mehmed Nurkanović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Teorijska matematika“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sc. Samra Moranjkić, docent, za užu naučnu oblast „Primijenjena matematika i računarstvo“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr.sc. Mirela Garić-Demirović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast“Primijenjena matematika i računarstvo“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

 

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.ss. Zehra Nurkanović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Ovaj završni magistarski rad se sastoji od četiri poglavlja koja su koncipirana na sljedeći način:
U prvom poglavlju naveli smo osnovne pojmove i poznate rezultate koji su neophodni za dalju analizu lokalne i globalne dinamike odabranih racionalnih diferentnih jednadžbi kod kojih je uočen zajednički fenomen Naimark-Sackerova bifurkacija. Specifikum ovog fenomena je da jedinstven pozitivan ekvilibrijum gubi stabilnost, preko nehiperboličke tačke do repelera, te da se pojavljuju periodička rješenja bilo kojeg perioda, što u konačnici rezultira pojavom haosa. Za vizualizaciju bifurkacionih dijagrama, faznih portreta, putanja, te stabilnosti u drugom, trećem i četvrtom poglavlju korišteni su softverski paketi Mathematica 12.1 i Dynamica 4. 

U nastavku možete preuzeti Rezima rada u cijelosti na slj. linku:

REZIME RADA