OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Melisa Kurbašić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

 

Kandidat Melisa Kurbašić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Utjecaj investicija u komunikacijsku infrastrukturu na ekonomski rast” dana 17.07.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Senija Musić, vanredni profesor/predsjednik, uža naučna oblast “Međunarodna ekonomija” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Amra Nuhanović, vanredni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Edin Osmanbegović, redovni profesor/član uža naučna oblast „Digitalna ekonomija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA


Investicije u komunikacijsku infrastrukturu imaju značajan utjecaj na ekonomski rast. Komunikacijska infrastruktura omogućava ljudima i organizacijama da se povežu i komuniciraju na brz i efikasan način, što može poboljšati produktivnost i potaknuti inovacije. Povećanje investicija u komunikacijsku infrastrukturu može potaknuti ekonomski rast na nekoliko načina, i to kroz: poboljšanje pristupa informacijama, poboljšanje kvaliteta poslovanja, stvaranje novih poslova, poticanje inovacija itd. Dakle, investicije u komunikacijsku infrastrukturu, mogu stvoriti nove poslovne mogućnosti i otvoriti nova radna mjesta. Također, uz poboljšane tehnologije, mogu se razviti nove aplikacije i usluge koje mogu pomoći organizacijama da budu konkurentnije na tržištu.

Sveukupno, investicije u komunikacijsku infrastrukturu imaju ključnu ulogu u poticanju ekonomskog rasta. To je važno za sve države koje žele poboljšati svoju konkurentnost na globalnom tržištu i ostvariti dugoročni ekonomski prosperitet.

Stoga je osnovni cilj ovoga završnog magistarskog rada da se utvrdi utjecaj investicija u komunikacijsku infrastrukturu na ekonomski rast, prevashodno Bosne i Hercegovine, ali i drugih država iz njenog okruženja, kako bi se na temelju rezultata istraživanja identifikovali mogući pravci i preporuke na planu podsticanja ekonomskog rasta.

 


Ključne riječi: investicije, komunikacijska infrastruktura, Zapadni Balkan