OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Melisa Merajić, bachelor hemije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E


Melisa Merajić, bachelor hemije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Proučavanje fizičko-hemijskih parametra kvaliteta vode jezera Kop i Modrac“, u utorak 14.03.2023. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 9 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sci. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, redovni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sci. Almir Šestan, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sci. Aldina Kesić, redovni profesor, član
  Uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Benjamin Ćatović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Tuzlanski kanton je karakterističan po eksploataciji uglja. Kao posljedica ove djelatnosti, pored velikih površina degradiranog zemljišta, dolazi do formiranja kopovskih jezera. Ova jezera nastaju punjenjem završnog kratera vodom po prestanku drenažnog i eksploatacionog procesa ili pregrađivanjem površinskih tokova vode jalovinskim materijalom. Jezero Kop Šićki Brod je najveće kopovsko jezero u Tuzlanskom kantonu. Jezero Modrac je najveći vodoprivredni objekat ove vrste u zemlji, kojeg formiraju rijeke Spreča i Turija, i prvenstveno služi za obezbjeđenje tehnološke vode za potrebe privrednih kapaciteta, a od kraja 2006. godine i za snabdijevanje vodom, stanovništva općina Tuzla i Lukavac. U rijeke Litvu i Oskovu ulivaju se komunalne i industrujske otpadne vode, ove rijeke utiču na čovjeka i okolinu jer im je akumulacija jezero Modrac iz koga se voda koristi za piće. Vode su onečišćenjem i zagađivanjem vrlo ugroženi mediji. Sve ljudske aktivnosti utiču na ekosistem voda i mogu ugroziti slatkovodne izvore odnosno količinu i kakvoću pitke vode. Da bi se voda adekvatno štitila od onečišćenja, potrebno je upravljati kvalitetom voda, odnosno nadzirati zagađenja, istraživati, planirati i otklanjati uzročnike zagađene vode. U ovom radu prikazani su fizičko – hemijskih parametara kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod i Modrac (određivanje koncentracije amonijaka, nitrita, fosfata, sulfata, određivanje organske materije u vodi na osnovu utroška KMnO4, analiza hemijske potrošnje kiseonika (HPK) te biološke potrošnje kiseonika (BPK), pH vrijednost, elektroprovodljivost, te određivanje boje i mutnoće, taložnih materije i tvrdoće vode. Pored togaopisana je povezanost između pojedinih fizičko – hemijskih parametara koji su analizirani (veza između elektroprovodljivosti i koncentracije Ca i Mg u vodi i veza između koncentracije amonijaka i nitrita sa pH vrijednošću. Obradom podataka fizičko-hemijskih parametara, dokazane su postavljene hipoteze rada.

Ključne riječi: spektrofotometrijske metode, komunalne otpadne vode, inustrijske otpadne vode, fizičko-hemijski parametari.