OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Merima Aljić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT
Tuzla, 26.12.2022. godine

OBAVIJEST

Merima Aljić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Analiza parametara ekipne i individualne situacione efikasnosti ženskih fudbalskih U17 reprezentacija na Evropskom prvenstvu 2022”, dana 11.01.2023. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Melika Muratović, vanredni profesor – predsjednik
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  2. dr. sci. Alen Kapidžić, redovni profesor- mentor i član
    Uža naučna oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport,
  3. dr. sci. Amra Nožinović Mujanović, redovni profesor, član
    Uža naučna oblast „Bazične i primijenjene kineziološke discipline“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Edin Užičanin, docent za užu naučnu oblast „Sportske igre“ na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Podatke o ekipnoj i individualnoj situacionoj efikasnosti muških reprezentacija učesnica svjetskog prvenstva 2018. godine u Rusiji i ženskih reprezentacija učesnica grupne faze Euro 2022 za žene u ktaegoriji U17 koje je održano u Bosni i Hercegovini, preuzeli smo sa zvanične stranice. Podaci su preuzeti sa stranice https://www.uefa.com/womwnsunder17/. Predmet ovog istraživanja odnosi se na analizu parametara individualne i ekipne situacione efikasnosti kod ženskih U17 fudbalskih reprezentacija učesnica evropskog nogometnog prvenstva održanog u Bosni i Hercegovini 2022 godine. Problem ovog istraživnja predstavlja utvrđivanje razlika u parametaraima individualne i ekipne situacione efikasnosti između pobjedničkih i poraženih reprezentacija. Predmet, problem, cilj i postavljene hipoteze ovog istraživanja, kao i karakteristike i veličina izabranog uzorka, odredili su osnovne metode za obradu podataka koji su se koristile u ovom istraživanju. Također treba naglasiti da unutar ovog istraživanja imamo diskretne varijable tj. one koje se mogu brojati u cijelim jedinicama a određuju se jednostavnim brojanjem odgovarajućih jedinica. Shodno tome dobijeni podaci unutar ovog istraživanja bit će obrađeni slijedećim deskriptivnim postupcima. Za diskretne varijable: Modus, Median, Frequency,Valid Percent, Cumulative Percent. Za utvrđivanje razlika između pobjedničkih i poraženih reprezentacija u primjenjenim varijablama za procjenu ekipne I individualne situacione efikasnosti, koristili ćemo Median test. Na osnovu dobijenih rezultata možemo reći da se pobjedničke i poražene ekipe/reprezetnacije razlikuju u parametrima ekipne situacione efikasnosti u šest varijabli: ukupan broj pokušanih šuteva na gol (UKPOK), broj postignutih golova na utakmici (GOL), Broj števa u okvir gola (ŠUUOK), broj šuteva izvan okvira gola (ŠUIOK), broj asistencija (ASIS) i broj primljenih golobva (PRGOL), a u parametrima individualne situacione efikasnosti u jednoj varijabli i to ukupan broj šuteva u okvir gola (ŠUUOK). Kako su rezultati unutar ekipnih parametara pokazali da su pobjedničke ekipe postizale veći broj golova, logično je da su unutar individualnih partametara rezultati pokazali da su pobjedničke ekipe imale veći broj šuteva u okvir gola što u konačnici dovodi i do većeg broja postignutih golova.
Opći zaključak ovog istraživanja jeste da su ekipe koje igraju na ovom nivou takmičenja i to one koje su kvalitetnije u provođenju tehničko-taktičkih varijacija, imaju veći nivo tehničkih kvaliteta postizali veći broj golova. Može se konstatovati na osnovu dobijenih rezultata da su pobjedničke ekipe imale značajno veći broj šuteva u okvir gola, te se može predpostaviti da su igračice pobjedničkih reprezentacija bile aktivnije u fazi organizacije napada. Generalno gledajući efikasnost u velikoj mjeri može ovisiti od tehničkih i tektičke pripremljenosti igrača kao pojedinaca ali i od primjene grupnih taktičkih elemenata u igri. Bitno je naglasiti da se rezultati ovog istraživanja podudaraju čak i sa sličnim
istraživanjima koja su provedena u muškoj populaciji.