OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Merima Ćerimović, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Tuzla, 11.06.2021. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Merima Ćerimović, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom:

“Optimizacija isparivačkih sistema sa termičkom rekompresijom sekundarne pare“

na Tehnološkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli, 02.07.2021. godine u 11:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sc. Elvis Ahmetović, red.prof. uža naučna oblast „Hemijsko inženjerstvo“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. dr.sc. Nidret Ibrić, docent, uža naučna oblast „Hemijsko inženjerstvo“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. dr.sc. Ivan Petric, red.prof., uža naučna oblast „Hemijsko inženjerstvo“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Zehrudin Osmanović, red.prof. za užu naučnu oblast “Hemijsko inženjerstvo” na Tehnološkom fakultetu  Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Sažetak

U radu je predložena superstrukura za optimizaciju procesa višestepenog isparavanja koja omogućava energetsku integraciju termokompresijom sekundarne pare i korištenjem energije kondenzata za predgrijavanje pojnog toka isparivačkog sistema. Na osnovu predložene superstrukture razvijen je optimizacijski model miješanog cjelobrojnog nelinearnog programiranja (MINLP) koristeći softverki paket General Algebraic Modeling System (GAMS). Funkcija cilja optimizacijskog modela je minimizacija ukupnih godišnjih troškova koji se sastoje od operatitivnih troškova (svježa para) i investicijskih troškova (izmjenjivači topline, isparivači i termokompresor). Optimizacija procesa višestepenog isparavanja je izvršena za pet slučajeva: osnovni isparivački sistem (slučaj 1), isparivački sistem sa predgrijavanjem pojnog toka (slučaj 2) i isparivački sistem sa predgrijavanjem pojnog toka i termičkom rekompresijom sekundarne pare (slučaj 3). Zatim, ispitivanje uticaja promjene kapaciteta sistema (slučaj 4) i promjene cijene ogrijevne pare i perioda amortizacije (slučaj 5). Najmanji ukupni godišnji troškovi (2,268,620 $/god) se dobiju za slučaj 3 i oni su za 9.42 % manji u odnosu na slučaj 2 i 28.39 % u odnosu na osnovni slučaj 1. Slučajevi 4 i 5 su pokazali da optimalan broj isparivačkih stepeni ovisi od promjene kapaciteta sistema, cijene pare i perioda amortizacije. U radu je pokazano da proces višestepenog isparavanja sa predgrijavanjem pojnog toka i termičkom rekompresijom sekundarne pare ima veliki uticaj na smanjenje ukupnih godišnjih troškova.

Ključne riječi: proces višestepenog isparavanja, matematičko programiranje, procesna integracija, termička rekompresija pare.