OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Merima Denjagić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Merima Denjagić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Značaj biohemijskog i mikrobiološkog nalaza urina u empirijskoj terapiji pacijenata sa urinarnim infekcijama“ dana 02.02.2024. godine u 12,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za Anatomiju, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Humera Porobić-Jahić, docent – predsjednik
    (nastavni predmet “Infektologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr. sci. Dilista Piljić, vanr.profesor – mentor i član
    (nastavni predmet “Infektologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr. sci. Fatima Numanović, red. profesor – član
    (nastavni predmet “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom” i “Medicinska mikrobiologija sa imunologijom” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr. sci. Merima Gegić, docent, za nastavni predmet “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.
 
REZIME RADA


Istraživanje je provedeno kao retrospektivna studija na 122 odrasla pacijenta kojima je postavljena dijagnoza urinarnih infekcija (UTI) na temelju anamnestičkih podataka, fizikalnog pregleda, biohemijskih i mikrobioloških nalaza urina, ehosonografskog nalaza urinarnog sistema i drugih po potrebi rađenih radioloških i endoskopskih pretraga, a koji su liječeni u Klinici za zarazne bolesti UKC Tuzla u periodu od 1.6.2022. g. do 1.9.2023. g. Svi pacijenti sa dijagnozom UTI podijeljeni su u dvije grupe, grupa pacijenata sa UTI bez katetera (without catheter UTI, WC-UTI) i grupa pacijenata sa plasiranim urinarnim kateterom, grupa CA-UTI. Kao izvor podataka korištene su istorije bolesti pacijenata sa utvrđenim WC-UTI i CA-UTI u kojima su dostupni biohemijski i mikrobiološki nalazi urina. Analizirani i upoređeni su određeni patološki biohemijski nalazi urina između ove dvije grupe: zamućenost urina, proteinurija (prisutnost proteina u urinu), eritrociturija/hematurija (prisutnost eritrocita i krvi u urinu), glikozurija (prisutnost glukoze u urinu) i leukociturija (10 i više leukocita u vidnom polju gledanom pod velikim uvećanjem). Analizirani su i upoređeni mikrobiološki nalazi između ove dvije grupe: uzročnici UTI i njihova antimikrobna rezistencija.