OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Milisavka Milinković, profesor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta


O B J A V L J U J E


Milisavka Milinković, profesor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Zdravstvena ispravnost pitke vode u izvorištima i vodovodnoj mreži Doboja u periodu od 2016. do 2019. godine“, u četvrtak 14.07.2022. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Suad Širanović, docent, predsjednik
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sc Snježana Hodžić, redovni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr. sc. Amela Hercegovac, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Zamjenski član dr.sci. Aldijana Avdić, docent za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sat

 

REZIME RADA


„Zdravstvena ispravnost pitke vode u izvorištima i vodovodnoj mreži Doboja u periodu od 2016. do 2019. godine“

Zdravstveno ispravna voda za piće jedan je od osnovnih preduslova dobrog zdravlja i jedan od osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja jedne zemlje. Kako bi bilo sigurno da je voda ispravna za ljudsku potrošnju, između ostalog, provodi se i mikrobiološko ispitivanje vode za piće, što je i osnovni cilj ovog rada.
Istraživanje se zasniva na presjeku stanja mikrobiološke ispravnosti vode na području grada Doboja u periodu od 2016. do 2019. godine. U toku istraživanja korištena je retrospektivna metoda prikupljanja podataka o rezultatima laboratorijskog ispitivanja voda za piće.
Metodologija rada bazirana je na Prаvilniku о zdrаvstvеnој isprаvnоsti vоdе nаmiјеnjеnе zа lјudsku pоtrоšnju (Sl. glasnik RS 88/17), Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH 40/10) i Pravilnik o izmjenama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće BiH (Sl. glasnik 62/17).
U periodu od 2016.do 2019.godine urađeno je ispitivanje stanja mikrobiološkog kvaliteta pitke vode sa izvorišta i vodovodne mreže sistema za vodosnabdijevanje grada Doboja. U tom periodu u izvorištima „Luke“, „Usora“ i „Rudanka“ ukupno je analizirano 1366 uzoraka izvorske vode, od kojih 79,28% (1083/1366) su zdravstveno neispravni. Na vodovodnoj mreži ukupno je analizirano je 1693 uzoraka vode za piće, od kojih 3,66% (62/1693) su bakteriološki neispravni i ne odgovaraju zahtjevima propisanim Prаvilnikоm о zdrаvstvеnој isprаvnоsti vоdе nаmiјеnjеnе zа lјudsku pоtrоšnju. Nakon provedenog ispitivanja vidljiva su prekoračenja maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK) na svim područjima ispitivanja.
Utvrđeno ja da postoji statistički značajna direktna korelaciona veza između temperature vode i broja uzoraka koji nisu u skladu sa pravilnikom, dok nije uočena veza između nivoa vodostaja rijeke Bosne i broja bakteriološki neispravnih uzoraka sa izvorišta vodovodnog sistema grada Doboja.
Rezultati linearne regresije ukazuju da je 27% varijabiliteta broja neispravnih uzoraka u bunarima objašnjeno varijacijama temperature i vodostaja rijeke Bosne, i da daju jedinstven i statistički značajan doprinos objašnjavanju broja neispravnih uzoraka. Na osnovu podatka o standardizovanim koeficijentima utvrđeno je da je doprinos varijable temperature (0,19) dvostruko veći od doprinosa varijable nivo vodostaja (0,10).