OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Miloš Aćimović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Miloš Aćimović, dipl.inž. industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Problemi sa parafinom tokom izvođenja hidrodinamičkih merenja“, srijeda, 29.05.2024. godine sa početkom u 13 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor,
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci.Adnan Hodžić, redovni profesor
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Amir Sušić, vanredni profesor
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Osnovna svrha hidrodinamičkih merenja je da se utvrdi mogućnost ležišta da proizvodi fluide. Hidrodinamička merenja obavljaju se izazivanjem protoka u kanal bušotine i merenjem posledica koje taj protok ostavlja na ponašanje ležišnog pritiska a osnovna metoda je uspostavljanje depresije na dnu bušotine. Parafine (alkani)
𝐶(𝑛)𝐻(2𝑛+2) čine normalni parafini sa ravnim lancima (nparafini) i parafini sa razgranatim lancima (iso-parafini). Početkom eksploatacije naftnog ležišta uslovi koji deluju na naftu se menjaju, dolazi do smanjenja pritiska što za posledicu ima gubitak lakih frakcija nafte koje deluju kao prirodan rastvarač krutog parafina. Takođe, taloženju dodatno potpomaže i pad temperature do kojeg dolazi u kanalu bušotine. Kod izvođenja hidrodinamičkih merenja na visoko parafinskim bušotinama, parafinski talog se osim u opremi koja dovodi fluid do separatora, kao što su creva visokog pritiska i kruti vodovi, može stvoriti i u samom separatoru.Metode za preventivno sprečavanje nastanka parafina i njegovog uklnjanja mogu biti mehaničke, toplotne ili hemijske.
Ključne reči: hidrodinamička merenja, taloženje parafina, površinska i dubinksa merna oprema,metode za uklanjanje parafinskog taloga