OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Miralem Kamerić, bach-inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2

O B J A V L J U J E

Miralem Kamerić, bach-inž.geologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Modeliranje terena kao osnov za temeljenje objekta“, dana 05.03.2021. godine , sa početkom u 14,00 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Adnan Ibrahimović, redovni profesor, uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Kenan Mandžić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Akademik Enver Mandžić, dr.sci. profesor emeritus uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

REZIME RADA

U radu je prikazano kako se detaljnim geotehničkim istraživanjima može lahko doći do najjedostavnijeg i ekonomski najprihvatljivijeg načina temeljenja objekta. Geotehnička istraživanja su vršena na tri lokacije u Bosni i Hercegovini.
Rezultati ispitivanja su prikazani kroz tabele, proračune, laboratorijska ispitivanja. Za evaluaciju varijantnih rješenja korišten je Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima terena, kao i iskustva sa nekih od prethodnih istraživanja.
Za istraživanje su izabrane tri lokacije pomoću kojih bih se mogao što jednostavnije prikazati i objasniti geotehnički profil terena. Na tri lokacije prikazano kako voda utiče na litološke karakteristika materijala u kojem se gradi. Na dvije lokacije je prikazano da se nije uvijek moguće voditi geotehničkim pravilnikom o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima terena, nego je potrebeno ispitivanja obaviti što je detaljnije moguće, a opet u okvirima Pravilnika. Na trećoj lokaciji je prikazano šta se desi kada geomehanička ispitivanja nisu pravilno izvedena i prikazana.
Rezultati ispitivanja su prikazali šta znači modeliranje terena i koliko je to važno tačno definisati, a sve u cilju kako bi se olakšala izrada glavnog projekta.

Ključne riječi: geotehnički model terena, Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima, temeljenje, projekat