OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirano Kahvić, bach-inž.građevinarstva


UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 09.04.2021. god.

O B J A V L J U J E

Mirano Kahvić, bach-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Koncept rješenja odvođenja komunalnih otpadnih voda na području općine Tešanj„ u četvrtak 15.04. 2021. godine , sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor, uža naučna oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Suvada Šuvalija, vanredni profesor, uža naučna oblast „Komunalna i procesna hidrotehnika i Okolišno inženjerstvo, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu“, član
  3. Dr.sci. Dinka Pašić- Škripić, redovni profesor uža naučna oblast „Hidrogeologija i hidrotehnika“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.
    Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati, uz poštivanje epidemioloških mjera.

 

REZIME RADA


Tema obrade ovog završnog rada jeste „Koncept rješenja odvođenja komunalnih otpadnih voda na području općine Tešanj“, odnosno koncept rješenja koji u administrativnom pogledu obuhvata područje koje je ograničeno administrativnom granicom općine Tešanj. Prikupljanje otpadnih i oborinskih voda u općini Tešanj danas funkcionira na području grada Tešnja i naselja Jelah, pri čemu ovi sistemi funkcioniraju kao dvije zasebne, odvojene cjeline. I jedan i drugi sistem su mješovitog tipa što znači da se vrši zajedniĉko prikupljanje i transport i otpadnih i oborinskih voda u istoj cijevi. Ovim radom nisu obuhvaćene oborinske vode kao ni otpadne vode industrije, koje naravo trebaju da se razmotre u nekim daljim fazama izučavanja ovoga problema. U prvom dijelu rada- dio A, date su teorijske postavke kanalizacionih sistema kao i pojašnjenja, pravila i ograničenja koja se trebaju ispuniti prilikom projektovanja kanalizacionih sistema. U drugom dijelu rada- dio B, dat je koncept rješenja odvođenja otpadnih voda na području općine Tešanj, kao i radnje i proračuni koji se trebaju zadovoljiti kako bi se na najsigurniji i najbrži način komunalne otpadne vode odvele iz naselja i na siguran način ispustile u prirodne prijemnike uz zadovoljavanje propisanog nivoa pročišćavanja otpadnih voda. Trase kolektora u prostornom smislu su određene topografskim, hidrografskim i urbanističkoplanskim uslovima kao i položajem postojećih/planiranih dijelova kanalizacionog sistema koji bi se u budućem sistemu kao sekundarni kanali priključili na glavne kolektore.