OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirela Salkić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

 

Kandidat Mirela Salkić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Utjecaj modelâ finansiranja programâ energetske efikasnosti Europske unije na ekonomski rast zemalja Zapadnog Balkana“ dana 30.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

 

  1. Dr. sci. Senija Nuhanović, vanredni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sc. Amra Nuhanović, vanredni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Meldina Kokorović Jukan, vanredni profesor, član uža naučna oblast „Finansije i finansijska politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA

 

Kako bi ispunili sve zahtjeve koji se javljaju na putu ka Europskoj uniji zemlje Zapadnog Balkana sve više pažnje usmjeravaju ka energetskom sektoru i njegovim reformama. Reformama kojima nastoje promijeniti i utjecati na ekonomski rast svoje zemlje. Programi energetske efikasnosti predstavljaju adekvatan odgovor na sve veći nedostatak energije i u potpunosti daju odgovor na zadatke iz strategije i strateških dokumenata Europske unije. Zemljama Zapadnog Balkana su za implementaciju programâ energetske efikasnosti dostupni različiti modeli finansiranja, većinom uspostavljeni od strane međunarodnih institucija uključujući i grantove od strane Europske komisije. Time se nudi mogućnost zemljama Zapadnog Balkana da doprinesu energetskoj sigurnosti Europe, a samim time da ostvare ekonomsku korist, odnosno priliku da utječu na vlastiti ekonomski rast.
U radu se nastojala utvrditi uzročno-posljedična veza modelâ finansiranja programâ energetske efikasnosti i njihov utjecaj na ekonomski rast zemalja Zapadnog Balkana. Rezultati istraživanja utvrdili su, prije svega, da svaki model ima svoje specifičnosti uz to da njegova primjena zavisi od okoline u kojoj se primjenjuje te da na njega utječu brojni faktori koji povećavaju ili smanjuju ekonomski rast i razvoj.
U okviru istraživanja, obradili su se modeli finansiranja za zemlje Zapadnog Balkana kao i njihove determinante ekonomskog rasta. Analizirana je ponuda na tržištu različitih modelâ finansiranja programâ energetske efikasnosti uz prijedlog konkretnih mjera za izbor odgovarajućih u datim okolnostima, usmjerenih kako u pogledu unaprjeđenja energetske efikasnosti, tako i na podsticanje ekonomskog rasta.

Ključne riječi: modeli finansiranja, energetska efikasnost, ekonomski rast, zemlje Zapadnog Balkana.