OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirna Aganović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

O B J A V L J U J E


Mirna Aganović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:

„Komparacija različitih modela jednofaznih transformatora u simulacijama ferorezonancije“

dana 02.04. 2021. godine sa početkom u 14,00 sati u Multimedijalnoj sali Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor-predsjednik
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Amir Tokić, redovni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Nedžmija Demirović, vanredni profesor – član
  Uža naučna oblast Elektroenergetske mreže i sistemi
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli


Zamjenski član Komisije dr. sci. Tatjana Konjić, redovni proofesor na užoj naučnoj oblasti
Elektroenergetske mreže i sistemi na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.


REZIME RADA

Transformatori su uređaji koji na principu elektromagnetske indukcije transformišu električnu energiju iz jednog naponskog i strujnog nivoa u drugi. Promjena bilo kakvog pogonskog stanja u transformatoru, se ne dešava trenutno, nego najčešće traje nekoliko perioda izmjenične struje. Izmjene pogonskih stanja transformatora nazivaju se prelazne pojave. Ove pojave mogu da dovedu do nekorektnog rada i kvarova transformatora, što može imati posljedice na ostale elemente sistema ili dovesti do povećanih finansijskih gubitaka. Kako bi se napravili odgovarajući proračuni i analize strujnih krugova, te procijenilo ponašanje transformatora, potrebno je transformator moći prikazati odgovarajućom zamjenskom šemom. Zamjenska šema mora sa zadovoljavajućom tačnošću opisati ponašanje transformatora.
Najzastupljenija je upotreba ekvivalentne T šeme transformatora, čiji se nedostatak ogleda u nemogućnosti određivanja tačnih vrijednosti rasipnih induktiviteta primara i sekundara. Ovaj nedostatak se može izbjeći primjenom π šeme, kod koje se rasipni induktivitet predstavlja samo jednom zavojnicom. Na osnovu zamjenske šeme se potom kreira model transformatora čija se tačnost analizira pomoću laboratorijskih mjerenja neke prelazne pojave.
U ovom magistarskom radu se analizirala niskofrekventna prelazna pojava serijske ferorezonacije kod jednofaznog transformatora. Mjerili su se i simulirali talasni oblici napona i struje transformatora, te napon mreže za različite slučajeve serijske ferorezonancije. Cilj je bio sprovesti mjerenja karakterističnih struja i napona za dva konstrukcijski različita jednofazna transformatora. Na osnovu laboratorijskih mjerenja odredili su se ekvivalentniT i π modeli analiziranih jednofaznih transformatora. Komparacijom tačnosti različitih modela naspram mjerenja, analizirala se tačnost predloženih modela transformatora u simulacijama ferorezonancije.
Očekivani rezultat istraživanja u ovom magistarskom radu je bilo definiranje univerzalnih modela za konstrukcijski različite izvedbe jednofaznih transformatora. Rad je trebao da pokaže prednosti ekvivalentnog π modela u simulacijama ferorezonancije u odnosu na opšte prihvaćeni ekvivalentni T model transformatora. Validacije modela su se vršile komparativnom analizom rezultata laboratorijskih mjerenja i rezultata simulacije ferorezonancije. Cilj rada je bio da se na osnovu mjerenja talasnih oblika napona i struje ferorezonancije utvrdi aplikativnost različitih modela, odnosno izvedbi jednofaznih transformatora u prelaznoj pojavi ferorezonancije.