OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirnes Brkić, bachelor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 06.09.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Mirnes Brkić, bachelor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “ Procjena ekološkog statusa rijeke Gostelje na osnovu sastava zajednica makrozoobentosa “ u petak 15.09.2023. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sci. Isat Skenderović, redovni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. dr sci. Alen Bajrić, docent, mentor i član
  Uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. dr sc. Edina Hajdarević, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Avdul Adrović, redovni profesor, uža naučna oblast „Biosistematika i morfologija životinja“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

SAŽETAK
Zoobentos je veoma raznovrstan, prema veličini članova ove hidrobiocenoze dijeli se na  mikrozoobentos, čija je veličina tijela manja od 62 μm, meiobentos, čije su dimenzije tijela u rasponu od 62μm do 0,5 mm, i makrozoobentos veličine tijela veće od 0,5 mm. 
Makrozoobentos predstavlja važan dio vodenih ekosistema, vezani su za vodeno dno i dio su lanca ishrane, tako da svaka promjena životne sredine značit će promjenu u sastavu zajednica makrozoobentosa a što će imati uticaja na trofičke odnose. Vodeni ekosistemi su u stalnoj biohemijskoj dinamici, čiji intenzitet zavisi od abiotičkih i biotičkih faktora, od prirodnih faktora koji dolaze iz spoljašne sredine, ali i od antropogenih faktora koji uglavnom izazivaju negativan uticaj na vodene ekosisteme.
Procjena kvaliteta voda trebala bi se zasnivati na istraživanju reakcija i prilagodbi svih vodenih organizama na postojeće uslove vodotoka, međutim, razvojem metoda za ocjenu kvaliteta voda fokus je prebačen na perifiton, plankton, makrozoobentos ili ribe iz razloga što oni najbolje odražavaju promjene koje se dešavaju u vodi.
Planirano istraživanje imalo je za cilj utvrditi zajednice makroinvertebrata u rijeci Gostelji i na osnovu toga odrediti kvalitet vode u navedenoj rijeci. 
Sastav zajednica makroinvertebrata ukazat će na kvalitet života same vode u ovoj tekućici koja je jako opterećena antropogenim faktorima Prikupljanje makrozoobentosa rijeke Gostelje provedeno je tokom mjeseca maja 2022. godine. Uzorkovanje je provedeno na 7 lokaliteta.

Ključne riječi: makrozoobentos, kvalitet vode, Gostelja.