OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirnesa Kavazović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 02.02.2021. godine


O B A V I J E S T


Mirnesa Kavazović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Uticaj socijalne podrške i zadovoljstva poslom na pojavu profesionalnog sagorijevanja edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka” dana 15.02.2021. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,

pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Medina Vantić-Tanjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “ Specijalna edukacija I rehabilitacija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik.
  2. Dr.sci. Milena Nikolić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član-mentor.
  3. Dr.sci. Alma Dizdarević, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Senad Mehmedinović, docent za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA


Cilj ovog istraživanja je utvrditi uticaj socijalne podrške i zadovoljstva poslom na pojavu profesionalnog sagorijevanja kod edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka, te utvrditi razliku u ispoljavanju stepena profesionalnog sagorijevanja kod edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka u odnosu na nivo socijalne podrške, zadovoljstva poslom i sociodemografskih varijabli (spol, hronološka dob i radni staž). Istraživanjem je obuhvaćeno 164 edukacijsko-rehabilitacijska stručnjaka, od toga 116 ispitanika ženskog spola i 48 muških ispitanika, zaposlenih u različitim ustanovama i organizacijama u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je sprovedeno korištenjem Skale profesionalnog sagorijevanja, Upitnika socijalne podrške, Skale zadovoljstva poslom i Opšteg upitnika, konstruisanog za potrebe istraživanja. Rezultati su pokazali da edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci nisu profesionalno sagorili, jer su ostvarili prosječne rezultate za svakog ko radi naporno i ozbiljno, te da su zadovoljni nivom socijalne podrške koja im je pružena, ali da pokazuju ambivalentnost u pogledu zadovoljstva poslom koji obavljaju. Potvrđena je statistički značajna razlika na subskalama Emocionalna iscrpljenost, Depersonalizacija i Lično postignuće u odnosu na nivo socijalne podršku, kao i na zadovoljstvo poslom. Utvrđeno je da varijable spol ispitanika, radni staž i hronološka dob statistički ne utiču na pojavu profesionalnog sagorijevanja, ali da na nivo socijalne podrške i zadovoljstva poslom ima uticaj radni staž ispitanika. Najveće zadovoljstvo poslom i socijalnom podrškom iskazuju ispitanici sa radnim stažom od 1-5 godina. Rezultati istraživanja pokazuju da postoji povezanost između profesionalnog sagorijevanja i nivoa socijalne podrške kod edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka, jer postoji statistički značajna negativna lagana povezanost između socijalne podrške i emocionalne iscrpljenosti i socijalne podrške i depersonalizacije, te statististički značajna lagana pozitivna povezanost između socijalne podrške i ličnog postignuća. Pokazalo se da postoji povezanost profesionalnog sagorijevanja i zadovoljstva poslom kod edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka, jer postoji statistički značajna negativna stvarna povezanost između zadovoljstva poslom i emocionalne iscrpljenosti, postoji statistički značajna negativna lagana povezanost između zadovoljstva poslom i depersonalizacije, te statististički značajna lagana pozitivna povezanost između zadovoljstva poslom i ličnog postignuća. Nadalje, postoji statistički značajna stvarna pozitivna povezanost nivoa socijalne podrške i zadovoljstva poslom, a najveći uticaj na pojavu profesionalnog sagorijevanja kod edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka ima prediktor Zadovoljstvo poslom. Edukacijsko-rehabilitacijska profesija se, zbog karakteristika i prirode samog posla, smatra jednom od najstresnijih profesija. Iako se radi o plemenitom pozivu, cijena koju on ponekad nosi zna zaista biti prevelika.

Ključne riječi: edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci, profesionalno sagorijevanje, socijalna podrška, zadovoljstvo poslom