OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirnesa Šečić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Mirnesa Šečić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Aktivne politike zapošljavanja u funkciji smanjena nezaposlenosti“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 01.09.2022. u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Erna Lučić, vanredni profesor izabrana na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik komisije
  2. Dr.sc. Asim Pandžić, vanredni profesor izabran na užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr.sc. Nusreta Salić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Socijalni rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član komisije.


Rezervni član Komisije: dr.sc. Hariz Šarić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast, „Socijlani rad i socijalna politika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA

 

U ovom radu analizirana je tema aktivne politike zapošljavanja u cilju utvrđivanja uticaja postojećeg dizajna programa i mjera aktivne politike na smanjenje nezaposlenosti na području Tuzlanskog kantona. U empirijskom dijelu rada prezentirana su kretanja na tržištu rada, te osnovni pokazatelji uticaja dizajna aktivne politike zapošljavanja na smanjenje nezaposlenosti za vremenski period januar – decembar 2020. godine. U prikupljanju podataka korištena je metoda ispitivanja sa instrumentima anketni upitnik i polustrukturirani intervju. Putem anketnog upitnika dobijeni su podaci od 13 zaposlenika svih biroa Službe za zapošljavanja Tuzlanskog kantona o kretanjima na tržištu rada, kao i pokazateljima uspješnosti dizajna aktivne politike. Putem polustrukturiranog intervjua dobijeni su podaci od 13 zaposlenika biroa o glavnim nedostacima dizajna aktivne politike zapošljavanja. Podaci su statistički obrađeni programom SPSS 16.0. Rezultati istraživanja pokazuju da aktivne politike zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu obuhvataju mali broj radne snage u iznosu od 2,06%, od čega neplanirano svega 0,95% nakon isteka programa ili mjera ostane u radnom odnosu. Također rezultati ukazuju na neadekvatno ciljanje ovih programa i mjera, uglavnom na kategorije koje imaju veće izglede za zaposlenje. Pored toga rezultati pokazuju da su aktivne politike uglavnom usmjerene ka izravnom zapošljavanju putem sufinansiranja zapošljavanja i pokušaja saniranja posljedica aktuelnog socio-ekonomskog konteksta, dok se zanemaruju potencijali strateškog i dugoročnog osnaživanja konkurentnosti nezaposlenih osoba putem programa obuke, što je u skladu sa međunarodnim trendovima. Najveći nedostaci u pogledu razvijenosti i implementacije programa i mjera, jesu postojeći materijalni resursi, te odgovornosti institucija za koje je potrebna sistemska reforma.