OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirza Ganibegović, bachelor logopedije i surdoaudiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 14.10.2021. godine


O B A V I J E S T


Mirza Ganibegović, bachelor logopedije i surdoaudiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom „Pregled istraživanja tretmana disleksije” dana 22.10.2021. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr.sci. Leila Begić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti „Logopedija“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Mirela Duranović, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član-mentor,
  3. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, zamjenik člana.

Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Alma Dizdarević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Disleksija predstavlja teškoću u čitanju i pisanju, najčešće se otkriva u ranoj školskoj dobi ali rizik za njen nastanak se može prepoznati i prije nego što počne podučavanje čitanja i pisanja u školskoj dobi. Provođenje tretmana zahtijeva prilagođavanje potrebama djeteta kao i njegovim mogućnostima kako bi tretman bio što uspješniji.
Cilj i svrha ovog magistarskog rada jeste pregled znanstvene literature o tretmanu disleksije. Rad daje pregled tretmana koji se koriste u različitim zemljama. Rad sadrži pregled istraživanja koji su bili objavljeni na engleskom jeziku, kao i podatke o tretmanu disleksije, rezultatima i uspješnosti u provođenju određenog tretmana. Način istraživanja je integrativni pregled istraživanja literature. Prikupljeni i analizirani su članci koji istražuju metode koje se koriste u tretmanu disleksije i koje uključuju sam tretman. Korpus podataka se sastojao od empirijskih studija objavljenih u recenziranim člancima u časopisima. Članci su prikazani u odnosu na vještinu koja je tretirana, kao i prema godinama, od najstarijih do najnovijih. Također svi članci su prezentirani u tabeli, sa kratkim prikazom osnovnih podataka iz svakog članka: podaci o autoru, godina članka, uzrast ispitanika koji obuhvaća, postojanje kontrolne grupe, metoda koja se koristila te vještine koje su poticane kao i sami rezultati.
Ključne riječi: disleksija, tretman, metode