OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirza Kahvedžić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Mirza Kahvedžić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Strukturni modeli nastavnih jednica iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost u udžbenicima predmetne nastave za osnovu školu na području Tuzlanskog kantona“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 29.09.2022. godine u 14:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Sead Nazibegović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik komisije,
  2. dr. sc. Bernes Aljukić, docent izabran za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. dr. sc. Mirsad Kunić, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Književnost“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.


Rezervni član Komisije: dr.sc. Marijana Nikolić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Predmet istraživanja ovog završnog magistarskoga rada jesu strukturni modeli obrade nastavnih jedinica iz udžbenika za nastavni predmet Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost koji se koriste u predmetnoj nastavi u osnovnoj školi. Analiza obuhvata udžbenike koji su važećim odlukama nadležnog ministarstva propisani kao dio jednoobraznog rješenja udžbeničke politike na području TK, kao i udžbenike koji su ranije bili u upotrebi u školama na području TK, dijelom i one udžbenike (komparacije radi) koji se više ne koriste (ali su se koristili jedno vrijeme) te (također usporedbe radi) nekoliko udžbenika koji se koriste u drugim kantonima.Okvirno je riječ o pedeset udžbenika (što uključuje i udžbenike gramatike i čitanke, uz pripadajuće radne listove). Udžbenici se analiziraju objektivnim, nepristranim i sistematičnim pristupom nastavnim modelima koje nude za obradu određenih nastavnih jedinica iz gramatike, književnosti i kulture izražavanja/ medijske kulture. Glavni cilj istraživanja jest komparativnim metodom utvrditi posebnosti strukture nastavnih modela u obradi nastavnih jedinica iz gramatike, književnosti i kulture izražavanja/ medijske kulture u navedenom istraživačkom korpusu te induktivno oformiti jasan prikaz strukture nastavnih jedinica koje nude različiti udžbenici. U obzir se uzimaju i stavovi nastavnica/-ka iz konkretne nastavne prakse, do kojih se dolazi anketiranjem koje posebno uključuje i kritički osvrt nastavnica/-ka na predložena udžbenička rješenja te preporuke za prevazilaženje određenih nedostataka koji se, eventualno,pokazuju u nastavnoj praksi. Modeli obrade nastavnih jedinica posmatraju se u više dostupnih udžbenika u kojima se obrađuju iste ili tematski slične nastavne jedinice, s ciljem da se izdvoje sličnosti i razlike u obradi i metodičkim uputama za nastavnike i učenike u tim udžbenicima. Sistematičan pristup navedenim modelima trebalo bi da dovede do oslikavanja jasne metodičke strukture koju prepoznajemo u tim udžbenicima, a u konačnici i da pokaže njene pozitivne ili manje uspješne dijelove uzimajući u obzir refleksiju iz konkretne nastavne prakse.