OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirza Karahasanović, dipl. fizioterapeut

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Mirza Karahasanović, dipl. fizioterapeut, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Učinak fizikalne terapije i dekompresivne terapije kod lumbalne diskus hernije“ dana 08.02.2024. godine u 14,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za Anatomiju, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Amela Čičkušić, vanredni profesor za nastavni predmet „Fizijatrija i rehabilitacija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. sci. Šahza Kikanović, docent za nastavni predmet „Fizijatrija i rehabilitacija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. Dr. sci. Maida Zonić Imamović, vanredni profesor za nastavni predmet „Fizijatrija i rehabilitacija“, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr. sci. Dževad Džananović, docent, za nastavni predmet “Fizijatrija i rehabilitacija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.”
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.
 
REZIME RADA


U istraživanje je bilo uključeno 60 pacijenata sa verificiranom lumbalnom diskus hernijom koji su metodom randomizacije raspoređeni u dvije grupe od po 30 pacijenata..U grupi ispitanika (n=30) sa primjenjenom fizikalnom terapijom, bilo je 10 ispitanika muškog spola (33%) sa srednjom vrijednošću godina 51,10 15,73, i 20 ispitanika ženskog spola (67%) sa srednjom vrijednošću godina 44,70 11,09. Pacijenti kojima je primijenjena dekompresivna terapija (n=30), bilo je 18 ispitanika muškog spola (60%) sa srednjom vrijednošću godina 42,78 13,135, i 12 ispitanika ženskog spola (40%) sa srednjom vrijednošću godina 49,50 9,249.
Prva grupa je bila tretirana interferentnom strujom, ultrazvučnom terapijom te Brunkovim vježbama, dok je druga grupa primala interferentnu struju, ultrazvučnu terapiju te dekompresivnu terapiju u trajanju od 10 dana. Za mjerenje funkcionalne sposobnosti korišten je Oswestry upitnik, dok je za procjenu bola i globalnu procjenu bolesnika korištena VAS skala, te vlastiti upitnik. Svi testovi su sprovedeni prije te nakon sprovedenog tretmana.
U obje grupe koje smo pratili došlo je do statistički značajnog smanjenja bola, smanjenja funkcionalne onesposobljenosti (p<0.001), te statistički značajnog zadovoljstva pacijenata na kraju tretmana u odnosu na početno stanje (p=0.046). Pored navedenog, rezultati istraživanja pokazala su statistički značajno bolji oporavak pacijenata koji su sproveli tretman dekompresivnom terapijom kičme u odnosu na pacijente koji su sproveli klasični fizikalni tretman (p<0.001).Ovo istraživanje pokazalo je da su oba načina tretmana efikasna u liječenju pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom, ali da je dekompresivna terapija uspješnija metoda.