OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirzet Kazić, bach.-inž.građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Mirzet Kazić, bach.-inž.građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Dimenzioniranje kolovozne konstrukcije u zavisnosti od nosivosti posteljice na primjeru rekonstrukcije dijela saobraćajnice Sarajevo-Mostar“, utorak, 16.07.2024. godine sa početkom u 12 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor,
  uža naučna oblast Hidrotehnika
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Zahid Bašić, redovni profesor
  uža naučna oblast Građevinsko inženjerstvo saobraćajnice i organizacija građenja
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Kemal Gutić, redovni profesor
  uža naučna oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, zamjenik člana komisije.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


“Dimenzioniranje kolovozne konstrukcije u zavisnosti od nosivosti posteljice na primjeru rekonstrukcije dijela saobraćajnice Sarajevo-Mostar”
Osnovni cilj istraživanja u ovom završnom magistarskom radu je “Dimenzioniranje kolovozne konstrukcije u zavisnosti od nosivosti posteljice na primjeru rekonstrukcije dijela saobraćajnice Sarajevo- Mostar”.
U skladu s predmetom istraživanja te postavljenom hipotezom osnovni cilj istraživanja u okviru rada je prezentirati sveobuhvatnu analiza uticaja geotehničkih karakteristika posteljice i izbor metode proračuna kolovozne konstrukcije, definisanih kroz normativne propise (standarde) na donošenje optimalnih projektnih rješenja. S tim u vezi, analizirano je više varijantnih rješenja kada su u pitanju međusobni odnosi CBR-a i nevezanog nosivog sloja kako bi se dobili relevantni podaci izračuna, te su određeni osnovni ciljevi koje je potrebno ispuniti kako bi se dobilo optimalno projekno rješenje.
Kako je predmet istraživanja, “Dimenzioniranje kolovozne konstrukcije u zavisnosti od nosivosti posteljice na primjeru rekonstrukcije dijela saobraćajnice Sarajevo- Mostar”, najprije su proučena dosadašnja istraživanja provedena na konkretnom polju iz postojeće raspoložive literature koja tretira ovu oblast. Iskustva prikupljena iz proučene literature i konkretnih istraživanja poslužila su kao osnova za provođenje istraživanja u cilju sveobuhvatne analize uticaja geotehničkih karakteristika posteljice i izbora metode proračuna kolovozne konstrukcije, definisanih kroz normativne propise (standarde) na donošenje optimalnih projektnih rješenja.
Prema motivima i ciljevima istraživanja definisana je i glavna hipoteza, izražena kao sveobuhvatna analiza uticaja geotehničkih karakteristika posteljice i izbor metode proračuna kolovozne konstrukcije, definisanih kroz normativne propise (standarde), i utiče na donošenje optimalnih projektnih rješenja.. Prema istraživanjima i sporvedenim analizama a na bazi definisanih zaključaka glavna postavljena hipoteza je i potvrđena.