OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mladen Lujić, bachelor-inžinjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2O B J A V L J U J E

 

Mladen Lujić, bachelor-inžinjer rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Otvaranje i priprema ležišta boksita “Podbraćan“ a.d. boksit „Milići“” dana 29.9.2021. godine (srijeda) , sa početkom u 11 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Kemal Gutić, redovni profesor, uža naučna oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Omer Musić, vanredni profesor, uža naučna oblast Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Sunčica Mašić, redovni profesor, uža naučna oblast Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudartsvu, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA 


Cilj ovog rada je prikazati način otvaranja i pripreme novog ležišta boksita „Podbraćan“. Specifičnost koncepcije otvaranja nove jame „Podbraćan“ predstavlja neophodnost uklanjanja svih objekata na površinskom kopu, koji se ne mogu naknadno iskoristiti. Ovim radom opisana je koncepcija otvaranja i pripreme jame „Podbraćan“, sa opisom i tehnologijom izrade jamskih prostorija sa potrebnimn proračunima, predračun radova koji su izrađeni na osnovu količine potrebnih radova i normativa materijala, energije i radne snage. Predstavljena je organizacija izvođenja radova, izbor metode otkopavanja i mjere zaštite na radu prilikom izvođenja rudarskih radova. Za izradu jamskih prostorija otvaranja i pripreme korist će se savremena rudarska oprema za bušenje, utovar i transport, čime će se postići maksimalna produktivnost u radu i zadovoljiti strogi sigurnosni kriterijumi koji važe za rad u podzemnoj eksploataciji. Otvaranje jame „Podbraćan“ izvršit će se sa dvije glavne prostorije:
– Potkop „Podbraćan na koti k+ 434m
– GIN-1 na koti + 447,77m
Ovo rješenje otvaranja preostalog dijela ležišta „Podbraćan“ odabrano je na osnovu konfiguracije terena, opšteg odnosa preostalog dijela ležišt sa terenom, iskorištenja postojećih objekata industrijskog kompleksa. Ovaj način otvarnja ležišta omogućava jednostavan i najkraći pristup ležištu sa aspekta najmanjeg utrošenog rada po pitanju trasporta i izvoza, dopreme repromaterijala i dolaska i odlaska radnika sa radilišta. Izrada jamskih prostorija otvaranja vrši se kroz povoljne rudarsko-geološke uslove radne sredine.

Ključne riječi: Otvaranje i priprema, Podbraćan, bušenje i miniranje, proračuni, utovar i transport, dimenzionisanje jamskih prostorija, metoda otkopavanja.


Ključne riječi: kamenolom, razvoj programa, bušenje i miniranje, parametari miniranja, negativni efekti miniranja