OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mladen Pađen, diplomirani inžinjer rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

 

Mladen Pađen, diplomirani -inžinjer rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izbor sigurnosne opreme na ušću bušotine S-3“, u  ponedjeljak, 06.02.2023. godine, sa početkom u 13,15 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Bušotinsko inženjerstvo“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Rad se sastoji iz dva dijela, teorijskog i istraživačkog.
U teorijskom dijelu rada, dat je uopšten prikaz o sastavu alata i opreme za obezbeđivanje usta bušotine, a pored toga prikazane su i metode ispitivanja hermetičnosti sigurnosne opreme.
Detaljno su opisani i predstavljeni alati i oprema, njihove karakteristike, uslovi i mogućnosti u kojima se isti mogu primjenjivati. Pored toga, definisan je i način preventivnog održavanja opreme koja, u toku eksploatacije ugljovodonika, biva izložena agresivnom dejstvu fluida koji se eksplatiše.
U istraživačkom dijelu rada, dat je prikaz opreme koja se zahtjeva prema uslovima u bušotini S-3 (pritisak, temperatura, težina isplake itd.), radi obezbjeđivanja ušća bušotine, uz smanjenje rizika od pojave nekontrolisane erupcije.
Oprema na ustima bušotine, kao i kompozicija niza zaštitnih eksploatacionih cijevi i podzemne opreme, moraju zadovoljiti uslove koje diktira ležišni pritisak i karakteristika fluida koji se eksploatiše.

Ključne riječi: bezbijednost, opremanje bušotine, BOP, održavanje, ispitivanje opreme, zaštita na radu