OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Momčilo Borenović, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E

Momčilo Borenović, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Sistemi eksploatacije i mehanizacija karakteristična za kamenolome“, dana 28.12.2023. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Tihomir Knežiček, redovni profesor, uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina,“Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor, uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Sunčica Mašić, redovni profesor , uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali“,
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


U radu je obrađena problematika eksploatacije tehničkog građevinskog kamena, krečnjaka i dijabaza na kamenolomima. Sa aspekta istraživačkog ugla prikupljeni su značajni podaci o metodama (sistemima) i mehanizaciji sa kojom se danas izvodi eksploatacija i prerada kamena. Kroz rad dolazimo do spoznaje, da primjenom nove mehanizacije i tehnologija ostvarujemo kapacitativno bolje rezultate uz sigurnije uvjete za zaposlenike i ekološki održivo rudarenje.

Ključne riječi: površinska eksploatacija, kamenolomi, Jošanica, Trnava i Planina, krečnjak, dijabaz, mehanizacija, bušenje i miniranje