OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – mr.ph. Nikolina Zekić

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 12.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

 

OBJAVLJUJE

 

mr.ph. Nikolina Zekić će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Procjena učestalosti konzumacije i efekata pića bogatih taurinom i kofeinom u populaciji učenika srednjih škola“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 23.01.2023. godine u 13:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Ramzija Cvrk, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Broza Šarić Kundalić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Farmakognozija ”
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Nihada Ahmetović, redovni profesor
  nastavni predmet „Higijena i zdravstvena ekologija“
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA

 

Magistarski rad kandidatkinje mr.ph. Nikoline Zekić, pod naslovom: „Procjena učestalosti konzumacije i efekata pića bogatih taurinom i kofeinom u populaciji učenika srednjih škola“, sastoji se iz sljedećih poglavlja:
-UVOD
-CILJEVI ISTRAŽIVANJA I ISTRAŽIVAČKE HIPOTEZE
-ISPITANICI, MATERIJAL I METODE
-REZULTATI I RASPRAVA
-ZAKLJUČCI
-LITERATURA
-PRILOG
Osim navedenih poglavlja u magistarskom radu se nalazi Sažetak na bosanskom i engleskom jeziku. Rad je napisan na 52 strane i sadrži 13 tabela, 16 grafika i 60 literaturnih navoda.

U uvodu kandidatkinja jasno definiše pojam energetskih pića, govori o njihovoj istoriji, opisuje detaljno njihove najčešće sastojke, te govori o prednostima i nedostatcima konzumiranja ovih pića.

U poglavlju „Ciljevi istrživanja i istraživačke hipoteze“ kandidatkinja je definisala ciljeve istraživanja, koji su i ispunjeni. Takođe su postavljene radne i nulte hipoteze. Ovim istraživanjem dokazane su sve navedene radne hipoteze.

U poglavlju „Ispitnici, materijal i metode“ se objašnjavaju metode istraživanja. Istraživanje je provedeno kroz Anketu koja je bila javno dostupna i anonimna. Anketni upitnik koji se koristio bio je prilagođen istraživanju u vidu Google forms upitnika. Za statisitčku obradu podataka kandidatkinja je koristila Microsoft Excel i GraphPad program za statističku obradu podataka, te standardne metode deskriptivne statistike.

U poglavlju „Rezultati i rasprava“ kandidatkinja je predstavila rezultate svog istraživanja, o kojim će nam ona nešto više reći u svom izlaganju.

U poglavlju „Zaključci“ kandidatkinja navodi zaključke svog istraživanja i predlaže dalja istraživanja iz ovog područja.

U poglavlju „Literatura“ kandidatkinja je navela 60 literaturnih navoda.

U poglavlju „Prilog“ kandidatkinja je prikazala kompletan upitnik koji se koristio u svrhe ovog istraživanja.

Značaj ovog magistarskog rada je u analizi znanja o sastavu, efektima i neželjenim efektima, kao i učestalosti konzumacije energetskih pića u populaciji učenika srednjih škola. Analizirane su razlike unutar ove populacije između učenika koji konzumiraju i onih koji ne konzumiraju ova pića. Obzirom na povećanu konzumaciju ovih napitaka u svijetu, ovo istraživanje moglo bi imati uticaj na dalje skrininge o konzumaciji energetskih pića među adolescentima. Obzirom na podatke da ispitanici obje grupe nemaju adekvatna znanja o sastavu, te štetnim efektima ovih pića, ovo istraživanje predstavlja značajan doprinos u edukaciji adoloscenata kada su u pitanju sastav i štetni efekti ovih napitaka.