OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Muamer Kapić, Bachelor – inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI

TEHNOLOŠKI FAKULTET

Tuzla, 13.07.2021. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Muamer Kapić, Bachelor – inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad pod naslovom:

“Istraživanje i razvoj nisko – energetskih alinitnih cemenata“

na Tehnološkom  fakultetu Univerziteta u Tuzli, 09.09.2021. godine u 14:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr.sci. Sabina Begić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Hemijska tehnologija“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  • dr.sci. Zehrudin Osmanović, redovni profesor, uža naučna oblast „Hemijsko Inženjerstvo“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član

3.    dr.sci. Nedžad Haračić, docent, Predmet: Neorganska tehnilogija II, Metalurško-tehnološki fakultet  Univerziteta u Zenici,član.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenovan je dr.sci. Zoran Iličković, red.prof. za užu naučnu oblast “Hemijska tehnologija” na Tehnološkom fakultetu  Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Sažetak

U uvodnom dijelu završnog magistarskog rada opisane su razlozi istraživanja novih vrsta

cementa kao i prednosti koje ova vrsta cementa nosi za sobom. Sektor cementa industrije

smatra se odgovornim za približno 5 % trenutnih globalnih emisija antropogenog porijekla.

Težnja ka održivom razvoju natjerala je cementnu industriju da traži inovativne načine

smanjenja emisije ugljičnog dioksida. Kako bi se smanjili neželjeni učinci visoko temperaturnog postupka i potrošnje sirove smjese, razvijen je pojam "nisko-energetski cementi". Nisko-energetski cementi označavaju alternativni tip cementa u odnosu na obični Portlandski cement sa smanjenom potrošnjom energije. Ove vrste cementa se uglavnom proizvode od pepela nastalog spaljivanjem komunalnog otpada, od mulja iz kanalizacije i od ostalih otpadnih materijala kako bi se izbjegla potreba zbrinjavanja tog otpada i njihove upotrebe kao sirovine za tehnički koristan proizvod.

Jedna od učinkovitih i obećavajućih metoda je pretvaranje otpada u hidraulički cementni

materijal. S tim u vezi, Alinitni cement koji sadrži hlor nova je klasa cementa u razvoju.

Temperatura pečenja alinita je oko 1000 C a njegova hidraulička svojstva usporediva su ili

čak bolja od običnog Portalne cementa.

U teorijskom dijelu završnog magistarskog rada na samom početku dana je kristalna struktura alinita. Monokristali alinita dobiveni su iz cementnog klinkera koji sadrži dodatnu količinu

Mg, Al i Cl. Također detaljno je opisan dijagram toka proizvodnje alinitnih cementa i

objašnjen fenomen hidratacije i uspoređen sa proizvodnjom/hidratacijom Portland cementa.

Na pilot postrojenju proizvodnje alinitnog cementa analizirani su procesni parametri

proizvodnje. Cilj je bio smanjiti veliku potrošnju energije. Dodavanjem CaCl 2 glavni klinker

mineral alinit već se mogao dobiti u rastopljenoj soli na temperaturama od 1000 – 1100 ° C. To

je smanjilo specifičnu potrošnju topline za postupak izgaranja klinkera.

U eksperimentalnom dijelu završnog magistarskog rada postavljeni su sljedeći ciljevi:

Utvrditi sastav taloga hemijske industrije te prisustvo elemenata u vezanom obliku., provesti

eksperimente sa ciljem ispitivanja mogućnosti korištenja mješavina različitih udjela taloga

hemijske industrije u proizvodnji alinitnog cementa, provesti eksperimente sa ciljem

ispitivanja mogućnosti i procesnih uvjeta korištenja mješavina različitih udjela taloga

hemijske industrije u proizvodnji alinitnog cementa, ispitati karakteristike dobivenih

produkata, provesti istraživanje kako bi se utvrdila opravdanost za korištenje taloga hemijske

industrije u proizvodnji alinitnog cementa, i u zavisnosti od rezultata istraživanja predložiti

mogućnosti praktične primjene taloga hemijske industrije sa tačno određenim recepturama,

kako bi se postigao što bolji rezultat.

Urađene su pripreme laboratorijskih uzoraka, te izrada i tretiranje ispitnih proba u obliku

prizmica dimenzija 40x40x160 mm, hemijski i mineraloški sastav, kompletna hemijska

analiza koja uključuje određivanje SiO 2 , Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 , CaO, MgO, SO 3 , Na 2 O i K 2 O, sadržaj minerala u cementnom klinkeru, fizičko – mehanička ispitivanja cementa, specifična težina, specifična površina – Blain, standardna koegzistencija, vrijeme vezivanja (početak i kraj

vezivanja cementa), postojanost cementa i savojna i pritisna čvrstoća cementa.

Za eksperimentalni dio ispitivanja korištena je oprema: hemijska analiza ispitnih uzoraka je

izvršena na rendgensko – fluorescentnom spektrometru, Cubix XRF sa Super Q programom,

marke Philips, mineraloški sastav klinkera je određen pomoću metode po Bogue, specifična

težina je određena metodom pomoću piknometra, specifična površina čestica je određena na

digitalnom Blain uređaju marke Toni Technik model 3301/091–02, Vicat aparat je korišten

za određivanje standardne konzistencije i vremena vezivanja, postojanost cementa je

određena pomoću Le – Šateljeovih prstenova, savojna i pritisna čvrstoća cementa su

određene na digitalnoj presi za ispitivanje savojne i pritisne čvrstoće cementa, marke Toni

Technik model 1544.

U poglavlju rezultati i diskusija razmatrana je referentna tvornica cementa tj. postrojenje s

najboljom dostupnom tehnikom (NDT) definirano takozvanim europskim dokumentom Bref,

a koje je usvojila Europska akademija za istraživanje cementa (ECRA) i CEMCAP. Temelji

se na procesu suhe peći, koji se sastoji od petostepenog ciklonskog predgrijača, kalcinatora s

tercijarnim zračnim kanalom, rotacijske peći i hlađenja putem rešetke. Kapaciteta je 3,0 Kt

klinkera dnevno, što odgovara cca. 1,0 Mt klinkera godišnje, ili 1,4 Mt cementa godišnje, s

vremenom rada >330 dana godišnje i dana usporedba utroška energije referentnih cementara i cementare za proizvodnju alinitnih cemenata.

Također u ovom poglavlju tabelarno su prikazani rezultati i statistička analiza dobijenih

vrijednosti pojedinih parametara tokom eksperimenata. Izvršena je analiza raspodjele veličina

čestica, fizičko-mehaničke karakteristike, Hemijska analiza i sito analiza tri vrste alinitnog

cementa. Izvršena je komparacija referentne fabrike i fabrike alinitnog cementa i diskutovane

mogućnosti retrofitabilnost alinitne tehnologije.

U zaključcima završnog magistarskog rada na osnovu dostupne pregledane literature i

provedenih eksperimentalnih istraživanja naglašena je potreba za smanjenjem potrošnje

energije i oslobađanjem/ukapljivanjem CO 2 Smanjenje ispuštanja CO 2 u atmosferu općenito će pratiti svako smanjenje upotrebe energije u industriji.

Ponovna upotreba industrijskog otpada za proizvodnju i primjenu u nekoliko područja

posebnih cementa i klinkera moguća je odabirom i obradom otpada za njihovo daljnje

područje primjene. Nužno je da se složeni otpad mora tretirati odgovarajućim postupcima i da

se pažljivo proučavaju hemijski i mineraloški sastavi, kao i tehnološka svojstva.

Proizvodnja cementa s povećanom reaktivnošću razvijena uvođenjem malog postotka

mineralizirajućih tvari dostigla je fazu proizvodnje i u kombinaciji s niskoenergetskim

komponentama cementa može rezultirati niskoenergetskom smjesom s prihvatljivom jakošću

u ranoj fazi.

Cementi na bazi belita privlačni su kao način smanjenja temperature stvaranja i potrošnje

kalcijevog karbonata (emisija CO 2 ) jer se sadašnje proizvodno postrojenje može prilagoditi.

Cementi pripremljeni na sniženim temperaturama mogu imati i druge koristi, osim smanjenja

unosa energije.

Na osnovu istraživanja provedenih u ovome radu može se zaključiti da je sastav bijelog mora

pogodan za proizvodnju alinitnog cementa. Sa udjelom hlorida od 26.85 mg/kg tla talog

bijelog mora izvrstan je izvor hlorida koji su potrebni za formiranje alinita.

U poređenju sa referentnom fabrikom cementa, potencijal fabrike alinitnog cementa ukazuje

na velike mogućnosti u budućnosti. Velika prednost fabrike alinitnog cementa bi bila ušteda

energije samim time i smanjenje zagađenja okoliša, mala investicija u dodatnu opremu za

proizvodnju alinitnog cementa. Nedostatak su ograničena operativna iskustva koja su

neophodna za uspješno vođenje procesa proizvodnje alinitnog cementa. Stalna potreba za

razvojem tehnoloških procesa i stvaranjem novih proizvoda izazov je za modernu industriju a

posebno za industriju cementa. Promjena sirovina, izmjena tehnološkog procesa, instalacija

nove opreme za separaciju, promjena energenata i druge metode stalne su aktivnosti u

modernoj cementnoj industriji.

Istraživanje i razvoj alinitnih cementa sa „akademskog“ stanovišta uz konekciju za realnim

sektorom predstavlja dobara put. Pregledana je dostupna literatura, analizirani su parametri

dobiveni u poluindustrijskim i industrijskih postrojenjima. Razmatrane su materijali i

korištena savremena oprema pri realizaciji eksperimentalnih istraživanja.

Naučni doprinos ovog rada je u potpuno novim eksperimentalnim rezultatima rađenim na

originalnim uzorcima i primijenjenoj naučnoj metodologiji koji je provjerena kroz niz

naučnih i stručnih projekata. Poseban doprinos je dobivena tehnološka podloga za

industrijsku primjenu eksperimentalnih rezultata.

Magistarski rad je rezultat samostalnog naučno-istraživačkog rada kandidata. Rad je dobro

organiziran, a zaključci su povezani sa postavljenim ciljevima i izvedeni na osnovu velikog

broja rezultata i temeljito urađene rasprave. Hipoteza iz prijave rada je potvrđena.