OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mučaj Haljilj


UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Mučaj Haljilj, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom “Uticaj fluktuacije i apsentizma zaposlenika na ostvarivanje organizacijskih ciljeva preduzeća u pekarskoj industriji” dana 19.04.2023. godine u 12,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor/član uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA


U ovom radu se analizira uticaj fluktuacije i apsentizma zaposlenika na ostvarivanje organizacijskih ciljeva preduzeća u pekarskoj industriji. Uspjeh savremenog preduzeća, koje posluje u dinamičnom i turbulentnom okruženju zavisi od njegove sposobnosti da ostvari konkurentsku prednost na tržištu. Ljudi su osnovni faktor koji mogu osigurati takvu prednost na tržištu. Pri planiranju i utvrđivanju potreba ljudskih resursa, treba istražiti odlaske, pri čemu treba razlikovati dva osnovna oblika fluktuacije: namjerna (izbježiva) i neizbježiva. Analiza fluktuacije pokušava utvrditi zbog čega zaposlenici napuštaju preduzeće, a provodi se u okvir procjene budućih potreba za zaposlenima. Ovakva analiza je vrlo važna, iz razloga što velika fluktuacija izaziva dodatne visoke troškove, ugrožava ostavrivanje organizacijskih ciljeva i ukazuje na nezadovoljstvo zaposlenika stanjem u preduzeću. Apsentizam se definiše kao odsutnost radnika s posla. U ovom slučaju radnici ne napuštaju organizaciju, tj. ne prekidaju radni odnos, ali nisu prisutni na poslu i ne doprinose ostvarivanju strateških ciljeva organizacije. Stopa izostanaka sa posla prestavlja najčešći i najvidljiviji pokazatelj problema i nezadovoljstva zapolsenih u organizaciji. Sa problemima fluktuacije i aspentizma zaposlenika posebno se suočava pekarska indistrija Bosni i Hercegovini. Polazeći od naprijed navedenog, u predmetnom završnom magistarskom radu postavljeno je sljedeće centralno problemsko pitanje: Da li postoji i kakav je uticaj fluktuacije i apsentizma na ostavrivanje organizacijskih ciljeva u preduzećima u domenu pekarske industrije u Bosni i Hercegovini? Opšti cilj istraživanja u završnom magistarskom radu je: istraži uticaj fluktuacije i apsentizma zaposlenika na ostvarivanje organizacijskih ciljeva preduzeća u pekarskoj industriji u Bosni i Hercegovini. U sklopu primarnog istraživanja, prikupljeni su podaci primjenom metode ispitivanja (tehnika pismenog ispitivanja), koristeći anketni upitnik kao obrazac za prikupljanje podataka. Anketni upitnik je kreiran u skladu sa sadržajnim elementima predmetnog istraživanja. Uzorak istraživanja činilo je 30 preduzća iz pekarske industrije u Bosni i Hercegovini. U skladu s predmetom i i ciljem istraživanja, postavljena je i dokazana glavna hipoteza rada je formulisana na slijedeći način: Stepen fluktuacije i apsentizma zaposlenika značajno utiče na ostvarivanje organizacijskih ciljeva preduzeća u pekarskoj industriji u Bosni i Hercegovini.


Ključne riječi: Ljudski resursi, organizacijski ciljevi, fluktuacija, apsentizam, zadovoljstvo poslom, pekarska industrija.