OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Muhidin Omerović, bachelor inž. el.

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka br.2
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Muhidin Omerović, bachelor inž. el., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: “Uticaj kvaliteta električne energije i strujnih harmonika na rad postrojenja lifta“, dana 15. 04. 2022. godine sa početkom u 10,00 sati na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sci. Mensur Kasumović, vanredni profesor -predsjednik
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Nerdina Mehinović, vanredni profesor – mentor i član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Majda Tešanović, vanredni profesor– član
  Uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Zamjenski član komisije dr. sci. Mario Pejdanović, docent, uža naučna oblast Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA

U završnom magistarskom radu su analizirani efekti koji se javljaju kao posljedica viših harmonika na rad postrojenja lifta. Postrojenja lifta koriste frekventno regulisane asinhrone elektromotorne pogone sa direktnom (krutom) vezom na reduktor i sinhrone elektromotorne pogone bez reduktora. Frekventni pretvarač kao jedan od osnovnih uređaja se po svojoj ulozi povezuje direktno na dovodne stezaljke odnosno na niskonaponsku distributivnu mrežu. Kao takav element frekventni pretvarač je prvi uređaj na koji djeluju naponska i strujna izobličenja. Naponska izobličenja uzrokuju ozbiljne probleme u radu električnih uređaja zbog čega se predlažu mjere za prevenciju i smanjenje negativnih efekata na opremu sistema i ostale potrošače. Standard IEEE 519-1992 i standardi serije IEC 61000 predlažu ograničenja za svaki harmonik struje ili napona nezavisno od toga da li je izobličenje prouzrokovao potrošač ili sistem. Obzirom da se liftom prevoze osobe i tereti i da je pouzdan rad lifta osnovni i imperativni zahtjev postrojenju i održavatelju lifta kvalitetu električne energije kojom se napaja postrojenje lifta treba se posvetiti posebna pažnja.
U završnom magistarskom radu su dati rezultati istraživanja uticaja parametara kvaliteta električne energije definisanih standardom BAS EN 50160 i strujnih harmonika na rad postrojenja lifta. Izvršena je identifikacija karakerističnih parametara kvaliteta električne energije koji utiču na rad postrojenja. Istraživanje je provedeno na postrojenju lifta za stambeno-poslovne objekte koji koriste frekventno regulisane asinhrone EMP sa direktnom (krutom) vezom na reduktor.
Proveden je monitoring naponskih i strujnih harmonika, na osnovu kojeg su identifikovani strujni harmonici koji mogu uzrokovati kvarove na postrojenju. Izvršen je izbor i proračun elemenata za prigušenje viših harmonika struje. Nakon ugradnje prigušnice ponovljen je monitoring i data usporedba rezultata mjerenja prije i poslije implementacije predloženog rješenja.
Ključne riječi:elektromotorni pogon, frekventni pretvarač, kvaliteta električne energije, harmonijske komponente, filteri, prigušnica, postrojenje lifta, strujni harmonici, naponski harmonici.