OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Muris Imšić, bachelor-inžinjer građevinarstva


UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br. 2


O B J A V L J U J E

 

Muris Imšić, bachelor-inžinjer građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom:„Analiza temeljne ploče pri djelovanju koncentričnog opterećenja metodom konačnih razlika“ dana 31.03.2022. godine, sa početkom u 11:15 sati, u Sali broj: 81 Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Zijad Požegić, vanredni profesor
  Uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije“,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Besim Demirović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije“,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Mirsad Topalović, vanredni profesor
  uža naučna oblast „Građevinske konstrukcije“,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član

 

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.


REZIME RADA

U ovom radu je prikazan postupak numeričkog modeliranja temeljne ploče opterećene koncentričnim opterećenjem primjenom metode konačnih razlika. Proračun presječnih sila i pomjeranja je proveden linearnim postupcima. Površinski elementi su diskretizirani pravougaonim konačnim elementima. Proračun realnih raspodjela statičkih i deformaciskih veličina ostvaren je usvjanjem nelinarne veze slijeganja i naprezanja tla. Opisanim postupkom u ravnoteži sistema sudjeluju ploča i koncentrično opterećnje koje preko vertikalnih štapova djeluju koncentričnom silom na ploču. Prikazanom metodama proračuna materijal se modelira u linearnom području naprezanja. Proračuni su urađeni numerički, a rezultati su kontrolisani u programskom paketu Tower. Prikazani su numerički rezultati sliganja i naprezanja, i uspoređeni sa rezultatima dobijenim u programskom paketu. Kroz numerički primjer je prezentiran postupak proračuna i izvršena analiza rezultata.

Ključne riječi: temeljna ploča opterećena koncetričnim opterećenjem, modeliranje, metoda konačnih razlika.