OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Naida Alić, bachelor –inžinjer sigurnosti i pomoći,


UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2


O B J A V L J U J E

Naida Alić, bachelor –inžinjer sigurnosti i pomoći, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza mjera protivpožarne zaštite na primjeru plana zaštite od požara kombinata GIKIL Lukavac“ u petak 23.07.2021. godine , sa početkom u 11 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Edisa Nukić, docent, uža naučna oblast „Opšta sigurnost,“ Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Zvjezdan Karadžin, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta sigurnost“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Jelena Marković, redovni profesor uža naučna oblast „Geookolinski inženjering“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

 

REZIME RADA

Požari se niti u jednoj sferi rada i života ne mogu u potpunosti eliminisati, a jedini način zaštite i smanjenja potencijalne štete jeste poduzimanje adekvatnih mjera zaštite. Pojedini tehnološki procesi mogu se izdvojiti kao posebno opasni zbog upotrebe zapaljivih materija i postupaka koji mogu dovesti do požara. Najveće opasnosti javljaju se u pogonima gdje se upotrebljavaju zapaljive tekućine i gasovi, gdje je izraženo povećano požarno opterećenje. Primjena i korištenje požarno, eksplozivno i na druge načine opasnih materija je karakteristična za hemijsku industriju, pa su, u poređenju s drugim industrijama, ovdje i opasnosti, ne samo najbrojnije, već i najsloženije.
U ovom radu analizirane su mjere protivpožarne zaštite kompanije GIKIL koja je vodeći proizvođač metalurškog koksa u regiji, te renomirani snabdjevač sirovog katrana, amonijevog sulfata, sirovog benzena, anhidrida maleinske kiseline i mineralnih đubriva.
U radu će se prije svega govoriti uopšteno o istraživanju i analizi mjera protivpožarne zaštite hemijskih postrojenja, a nakon toga će biti riječi o kompaniji Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. i standardima i koji nije siguran po rukovaoca i okolinu i naravno što može izazvati požare Lukavac (GIKIL). Analiza mjera protivpožarne zaštite hemijskih postrojenja rađena je upravo na primjeru plana zaštite od požara kombinata GIKIL Lukavac. Zapaljive, eksplozivne i druge opasne materije ne smiju se upotrebljavati i skladištiti na način koji nije u skladu sa propisanim tehničkim normativima nesagledivih razmjera, a što je uređeno posebnim propisima iz te oblasti.

KLJUČNE RIJEČI: protivpožarna zaštita, hemijska postrojenja, GIKIL Lukavac, Plan zaštite od požara