OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nebojša Blagojević, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E

 

Nebojša Blagojević, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Tehnologija izrade konturnih koso-usmerenih bušotina na naftnim poljima severnog Banata na primeru bušotine Is-XXX“ u petak, 05.07.2024. godine sa početkom u 14:00 sati u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Sanel Nuhanović, vanredni profesor,
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Adnan Hodžić, redovni profesor
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sci. Amir Sušić, vanredni profesor
  uža naučna oblast Bušotinsko inženjerstvo
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Rad predstavlja spoj teorije o izradi bušotina i praktičnog dela koji do detalja prikazuje primenu alata i opreme koji su prikazani u teorijskom delu. U teorijskom delu rada prikazane su vrste bušotina i njihova
podela prema tipu i svrsi. Takođe su detaljno prikazane vrste bušaćih postrojenja prema primeni kao i
mestu rada (kopno ili more). Navedeni su alati potrebni za izradu ove bušotine, te je iskazana njihova
teorisjka pozadina. Poseban osvrt je prema alatima za dirigovano bušenje.
U praktičnom delu rada, koji je zasnovan na istraživačkom radu autora, do detalja je prikazan tok izrade
bušotine. Na početku su lokacija bušotine i plan izrade, a zatim detaljan prikaz prema fazama izrade. Prikazani su režimi bušenja, sastavi alata, dleta koja su korištena, isplačni fluid. Zatim je prikazana ugradnja zaštitnih cevi, ispitivanja u bušotini, montaža BOP opreme kao i erupcionog uređaja. Poseban
osvrt je na prikaz toka izrade bušotine, sa problemima i vremenskom analizom. Na kraju se cela priča zaokružuje kroz prizmu troškova, koji daju konačan odgovor o uspešnosti i efikasnosti izrade bušotine.

Ključne reči: Bušotine, bušenje, dleta, BHA, dirigovano bušenje, parametri bušenja, troškovi bušenja