OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nedim Katica, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

 

Kandidat Nedim Katica, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Uticaj strateškog opredjeljenja na uspješnost poslovanja malih i srednjih preduzeća“ dana 28.09.2021. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor, član uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA

 

Za uspješno poslovanje preduzeća, u uslovima sve veće tržišne nestabilnosti postojećih poslova, od ključnog značaja za opstanak i uspjeh su dobro osmišljene i implementirane strategije preduzeća. Strategija, kao teorija biznisa organizacije, definiše strategijski izbor između alternativnih strategija, u očekivanju da će preduzeće ostvariti ciljeve, efikasno odgovori na promjene iz okruženja te da će uspješno poslovati. Promjene koje dolaze sa tržišta su snažne, često nepredvidive sa stanovišta trajanja i snage uticaja na poslovanje, dovode do destabilizacije procesa, gubljenja tržišne pozicije i tržišnog zaostajanja.

Odabir strategije primjerene unutrašnjoj organizaciji i mogućnostima preduzeća, izazovima i prijetnjama iz okruženja jedan je od ključnih preduslova za ostvarivanje konkurentske prednosti a time i ostvarivanje profitabilnosti te uspješno poslovanje preduzeća.

Istraživenjam se nastojalo utvrditi u kojoj mjeri strateško opredjeljenje preduzeća utiče na uspješnost poslovanja malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Empirijsko istraživanje je sprovedeno na uzorku od 30 malih i srednjih preduzeća na području FBiH.


Istraživanjem se pokušalo odgovoriti i na osnovno istraživačko pitanje: Da li mala i srednja preduzeća u Fedarciji Bosne i Hercegovine koja imaju artikulisano strateško opredjeljenje ostvaruju veću uspješnost poslovanja u odnosu na preduzeća koja nemaju jasno strateško opredjeljenje?

Ključne reči: strategija, mala i srednja preduzeća, profitabinost , uspješnost poslovanja