OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nedim Topić, dipl. inžinjer medicinske radiologije

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
Univerzitetska 1
Tuzla

 

O B J A V L J U J E

 

Kandidat Nedim Topić, dipl. inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Učestalost i senzitivnost hitne CT dijagnostike kod tupe traume abdomena“ dana 07.06.2024. godine sa početkom u 14,00 sati u Učionici Anatomije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. med. sci. Svjetlana Mujagić, vanredni profesor za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr. med. sci. Fuad Pašić, vanredni profesor za nastavni predmet „Hirurgija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor, član
  3. Dr. med. sci. Mirela Delibegović, docent za nastavni predmet „Radiologija i nuklearna medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.
Pristup javnosti je slobodan.

 

REZIME RADA


Trauma je vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta bolesnika mlađih od 35 godina i šesti vodeći uzrok smrtnosti u svijetu. Trauma je svaka ozljeda koja može izazvati dugotrajni invaliditet ili smrt. Prema vrsti, trauma abdomena može biti tupa ili oštra. Tupa trauma, također poznata kao nepenetrirajuća trauma ili trauma od tupe sile, odnosi se na ozljedu tijela snažnim udarom, padom ili fizičkim napadom tupim predmetom. Stremeći tome procijenjena je učestalost ove dijagnoze dobivenih rezultata i neophodno je bilo odrediti najčešće traumom ozlijeđene organe. Osnovni cilj je dokazati tačnost dijagnoze CT pregleda abdomena kod tupe traume abdomena. Ovo istraživanje je sprovedeno retrospektivno. Mjerenje je vršeno u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2021. godine. Zdravstvena ustanova u kojoj je provedeno istraživanje je Klinika za hirurgiju UKC Tuzla. Prikupljanje podataka je vršeno analizom CT dijagnostičkih snimaka abdomena. Pregledi su obavljeni na CT Siemens 64 slajsnom aparatu. Za potrebe testiranja značajnosti razlika aritmetičkih sredina promatranih varijabli između skupina korišten je Studentov t-test za nezavisni uzorak. Za testiranje uticaja dvije ili više varijabli na drugu varijablu koristila se dvofaktorska univarijantna analiza (ANOVA). Za potrebe testiranja značajnosti razlika stvarnih i očekivanih frekvencija neparametrijskih varijabli koristila se x2 test. Svaka statistička analiza se radila sa intervalom pouzdanosti od 95%. Istraživanjem je dokazano da se tupa ozljeda abdomena najčešće javljala u starosnoj dobi od 18-34 godine. Utvrđeno je da muškarci predstavljaju vodeću polnu skupinu pri dijagnostici tupe traume abdomena. Učestalost ozljede jetre iznosila je 26,19% s 11 pozitivnih slučajeva i predstavlja najčešći ozlijeđeni organ. Kao najčešći mehanizam povrede kako ispitivane skupine tako i pri dijagnozi tupe traume abdomena navodi se saobraćajna nesreća. Dobiveni rezultati našeg istraživanja mogu pridonijeti značaju osviještenosti lokalne zajednice, kao i društva u cjelini, od opasnosti i ozbiljnosti stanja tupe traume abdomena, te prevenciji i važnosti brze dijagnostike.
Ključne riječi: CT-kompjuterizovana tomografija, trauma, tupa trauma abdomena, MR-magnetna rezonanca