OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nedžad Konjić, profesor geografije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 14.05.2024. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

 

Nedžad Konjić, profesor geografije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Urbano-ekološki problemi grada Tuzle s posebnim osvrtom na problem saobraćaja u mirovanju“, u petak 31.05.2024. godine u Sali broj: 111 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 9 sati i 30 minuta pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Dževad Mešanović, vanredni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Antropogeografija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sc. Alma Kadušić, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Antropogeografija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sc. Alija Suljić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Antropogeografija
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sci. Fadila Kudumović Dostović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Regionalna geografija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

U radu su istraženi, analizirani i geovizualizirani osnovni urbano-ekološki problemi Grada Tuzla, čija administrativna površina iznosi oko 294 km2. U fizičkogeografskom pogledu istraživano područje pripada peripanonskoj oblasti, te je smješteno u dolinama rijeka Jale i Soline. U političko-administrativnom smislu Grad Tuzla pripada Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Tuzlanskom kantonu. Grad čini 66 naseljenih mjesta, koja su se prema Zakonu o Gradu Tuzla iz 2014. godine nalazila u okviru općine Tuzla.
Grad Tuzla je jedan od većih gradskih centara Sjeveroistočne Bosne, te vodeći centar Tuzlanskog kantona, ali je i područje karakteristično po brojnim urbano-ekološkim problemima. Ti problemi posljedica su geografskog položaja Tuzle, ali i neracionalnog iskorištavanja prirodnih potencijala. Svi urbano-ekološki problemi Tuzle mogu se svrstati u tri skupine. U prvu skupinu spadaju problemi degradacije i onečićenja okoline, a pri čemu posebno treba istaknuti probleme nastale slijeganjem terena, zagađenost zraka, eroziono-denudacione procese, probleme vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda, buku u gradu i sl. Drugu skupinu urbano-ekoloških problema grada Tuzla čine problemi socijalne sredine, u okviru kojih je posebno potrebno istaknuti kvalitet i standard života, kvalitet stambenih zona, kriminal, otuđenost stanovništva i dr. Treću skupinu urbano-ekoloških problema Tuzle čine problemi prostorne organizacije života u gradu, u okviru koje posebno treba istaknuti problem saobraćaja u mirovanju, mirujućeg ili stacionarnog saobraćaja.
Rad je strukturiran u nekoliko poglavlja. U uvodu su date osnovne naznake o urbanom razvoju Tuzle, te pojmu i podjeli urbano-ekoloških problema. U drugom poglavlju dat je kratak pregled dosadašnjih istraživanja, te su definisani predmet, ciljevi, zadaci i metode istraživanja. U trećem poglavlju analiziran je fizičko-geografski, političko-administrativni i saobraćajno-geografski položaj Grada Tuzla. U četvrtom poglavlju analiziran je urbani razvoj, funkcije i prostorna struktura Grada. U petom poglavlju su obrađeni osnovni urbano-ekološki problemi s kojima se suočava istraživano područje. U šestom poglavlju je istražen, analiziran i geovizualiziran saobraćaj u mirovanju u užem gradskom području Tuzle, utvrđen prostorni razmještaj i stepen koncentracije parking površina, te naznačeni budući trendovi razvoja i potencijalna rješenja saobraćaja u mirovanju. Na kraju rada prezentirana su zaključna razmatranja, te je dat prikaz literature, izvora i popis priloga.

Ključne riječi: Grad Tuzla, urbano-ekološki problemi, saobraćaj u mirovanju, prostorna analiza, geovizualizacija.