OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nejra Peštalić, bachelor-inžinjer hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 06.02.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet


OBJAVLJUJE


Nejra Peštalić, bachelor-inžinjer hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Primjena DSC i TGA u prehrambenoj industriji u istraživanju i osiguranju kvaliteta hrane“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 16.02.2024. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Indira Šestan, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Fizikalna hemija i elektrohemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Amra Odobašić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Fizikalna hemija i elektrohemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član
 3. Dr.sci. Amra Selimović, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Analitička hemija”
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

REZIME RADA


Tehnike termičke analize izrazito su važne kod proučavanja fizikalnih i hemijskih svojstava tvari. U ovom radu detaljno su opisane termogravimetrijska analiza (TGA), diferencijalna termička analiza (DTA) i diferencijska skenirajuća (pretražna) kalorimetrija (DSC). Ovisno o metodi koja se koristi moguće je pratiti određeno svojstvo uzorka. TGA prati promjenu mase uzorka, DTA prati razliku u temperaturi uzorka i standarda, dok DSC prati razliku toplinskog toka prema uzorku i referentnom materijalu (DSC toplinskog toka) ili snagu primijenjenu na grijaču potrebnu za kompenzaciju temperaturne razlike izmeĊu uzorka i referentnog materijala (snagom kompenzirana DSC).
Cilj istraživanja bio je okarakterizirati toplinska svojstva sirovog neobrađenog kravljeg mlijeka, grčkog jogurta i vajkrema pomoću simultane termogravimetrijsko-diferencijalne skenirajuće kalorimetrije u atmosferi azota. Kao rezultat mjerenja, krive smrzavanja i odmrzavanja su dobijene u funkciji vremena i temperature koje su obrađene odgovarajućim softverom. Rezultati analize uzorka svjeţeg mlijeka ukazuju na visok sadržaj vode koja počinje da isparava već na sobnoj temperaturi u izotermalnoj fazi mjerenja. Ovaj rezultat ukazuje na više od 85 % vode u mlijeku i manje od 15 % suhe materije. Rezultati analize uzorka mlijeĉnog namaza „grčki jogurt“ su pokazali da uzorak sadrži oko 70% vode koju poĉinje da gubi već na sobnoj temperaturi tokom izotermalne faze mjerenja. Rezultati analize uzorka mlijeĉnog namaza „vajkrem“ ukazuju na mnogi manji udio vode u odnosu na prethodna dva uzorka. Iz termograma se jasno vidi da nakon gubitka vode negdje od 1500 poĉinje razgradnja grĉkog jogurta, i vajkrema pa se polako odvija sa jednim malim korakom smanjenja mase na oko 200 stepeni što moţe da ukazuje na početak staklastog prelaza masti prisutne u uzorcima.