OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nermin Hadžigrahić, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET


O B J A V L J U J E


Nermin Hadžigrahić, bachelor-inžinjer građevinarstva, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Smanjenje gubitaka vode u gradskom vodovodu na osnovu optimizacije tehničkog rješenja i plana upravljanja sistemom“, dana 13.07.2023. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Amir Mešković, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hidrogeologija“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik, zamjenik člana komisije
 2. Dr.sci. Nedim Suljić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Hidrotehnika“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Nedreta Kikanović, docent
  uža naučna oblast „Hidrotehnika“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00-15,00 sati.

 

REZIME RADA


U Bosni i Hercegovini je već dugi niz godina prisutan trend poboljšanja stanja u pogledu vodosnabdijevanja i smanjenja gubitaka u sistemima. Današnji standardi stanovanja uvjetuju da je u svakom trenutku potrošačima dostupna zahtijevana količina vode, propisanog kvaliteta, pod pritiskom koji garantuje normalno korištenje sanitarnih čvorova i opreme u stanovima. Za postizanje takvih standarda potrebni su kvalitetni i pouzdani sistemi vodosnabdijevanja sa ciljem da se gubici svedu na minimum. Sama izgradnja cjevovoda predstavlja kompleksan proces kojem se pristupa nakon pribavljanja potrebnih dozvola i dokumentacije. O ovome procesu ovisi dugotrajnost cjevovoda, naknadni gubici, pa i kvaliteta pitke vode, te je od krucijalnog značaja da se poštuju pravila i propisane procedure prilikom izgradnje. U magistarskom radu obrađeni su osnovni principi vodosnabdijevanja, uz definisanje osnovnih pojmova, a istraživanje je dalje usmjereno na smanjenje gubitaka vode u gradskom vodovodu, čime se došlo do zaključka da je prikazani procenat stvarnih gubitaka u Živinicama 72 %, koji je na nekim područjima čak i veći, što dalje ukazuje da je potpuno neopravdano dovoditi bilo kakve dodatne količine u sistem, jer se od svakih 100 litara vode – 72 litre infiltrira direktno u zemlju. Prvi prioritet mora biti što tačnije evidentiranje obima gubitaka po područjima, a sljedeći korak je njihovo potpuno ili djelimično eliminisanje. To bi u konačnici dovelo do:
-velikih ušteda vode kao teško obnovljive supstance,
-izbjegavanjenepotrebnihistraživanja dodatnih izvorišta,
-ukidanje potrebe dovođenja novih količina u postojeći sistem, uz značajne uštede,
-izbjegavanje dugotrajnog rješavanja imovinskih odnosa i dodatnih investicija.
Izuzetan problem je činjenica da je sve manje raspoložive radne snage, a još manje iskusnih i kvalifikovanih radnika, sa tendencijom dodatnog ubrzanog pada. Zbog toga treba odabirati opremu i materijale koji zahtijevaju trivijalnost pri ugradnji i implementaciji, uz minimum rizika.
Treba predpostaviti da je projektna dokumentacija izrađena od strane stručne i ovlaštene kuće, a zatim revidovana od strane licenciranog revidenta. Ako to nije slučaj, projekat je unaprijed osuđen na velike probleme (tehničke, finansijske, terminske i ostale sličnog karaktera).
Naredni korak je kvalifikaciona struktura izvođača radova koja se često zadovoljava samo formalno, a potencijalno ozbiljna greška je da preduzeće i osnivač najčešće obavljaju nadzor u sopstvenoj režiji, za što uglavnom nemaju niti stručne, a niti licencirane kadrove.