OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nermin Jusić, dipl. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET

 

OBJAVLJUJE

 

Kandidat Nermin Jusić, dipl. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom: „Efekti primjene sporazuma o slobodnoj trgovini na vanjskotrgovinsku robnu razmjenu Bosne i Hercegovine“ dana 28.09.2021. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Sejfudin Zahirović, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast „Teorija odlučivanja” (Kvantitativna ekonomija) Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sc. Senija Nuhanović, vanredni profesor, mentor/član, uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Amra Nuhanović, vanredni profesor, član uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 

REZIME RADA

 

Predmet istraživanja rada su primjenjeni sporazumi o slobodnoj trgovini s aspekta njihovog uticaja na vanjskotrgovinsku razmjenu roba Bosne i Hercegovine. Trgovinski sporazumi Bosne i Hercegovine podrazumijevaju sporazume koji sadrže liberalizaciju trgovinske razmjene roba. Vanjskotrgovinska razmjena roba se odnosi na uvoz i izvoz roba između BiH i država/integracijskih grupacija sa kojima je potpisan trgovinski sporazum.

Za potrebe ovog rada, obuhvaćeni su efekti 5 ključnih trgovinskih sporazuma Bosne i Hercegovine na vanjskotrgovinsku robnu razmjenu. Karakteristika je da svaki od ovih trgovinskih sporazuma sadrži određeni stepen liberalizacije trgovinske razmjene od potpune (bez izuzeća proizvoda) do ograničene (neki proizvodi su izuzeti).

Vremenski obuhvat predmeta istraživanja odnosi se na period od 2003. do 2020. godine. Prostorni obuhvat predmeta istraživanja odnosi se na države/integracijske grupacije sa kojima BiH ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini.

Dokazano je da primjena sporazumâ o slobodnoj trgovini Bosne i Hercegovine pozitivno utiče na međusobnu vanjskotrgovinsku robnu razmjenu.

Ključne riječi: slobodna trgovina, stepen liberalizacije, vanjskotrgovinska robna razmjena, izvoz, uvoz, trgovinski deficit, pokrivenost uvoza izvozom, bruto domaći proizvod.