OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nina Lipić, dipl.farmaceut

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 01.12.2021. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet

OBJAVLJUJE

Nina Lipić, dipl.farmaceut će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom:  “Unos probiotika putem hrane i dodataka prehrani u odrasloj populaciji“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 11.12.2021. godine u 12:00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Midhat Jašić, redovni profesor
  uža naučna oblast: Nutricionizam Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr. sci. Marizela Šabanović, docent
  uža naučna oblast: Nutricionizam Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr. sci. Nahida Srabović, vanredni profesor,
  uža naučna oblast „Biohemija“,
  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli


Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.


REZIME RADA

Probiotici su živi organizmi, koji uneseni u odgovarajućoj količini, kao dio hrane, mogu imati povoljan uticaj na zdravlje domaćina. Od davnina se probiotici nalaze u čovjekovoj ishrani, u sastavu fermentisanih namirnica, poput jogurta, sireva i kefira. U sastav probiotika ulazi širok spektar različitih mikroorganizama, uključujući nekoliko bakterijskih vrsta, ali i neke vrste kvasnica. Među njima, Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) je bio prvi soj probiotskih bakterija koji je dobio na značaju u kliničkoj praksi. Probiotski mikroorganizmi moduliraju produkciju imunoglobulina i stimulišu lokalno oslobađanje interferona. Dokazana je efikasnost probiotika u različitim stanjima i poremećajima, poput sindroma iritabilnog kolona, infekcija urogenitalnog trakta, dijareja različite etiologije, alergijskog dermatitisa, gingivitisa, infekcija Helicobacter pylori, oralne kandidijaze, anksioznosti, povećanog krvnog pritiska, i dr.

Rad je imao za cilj utvrditi postojanje navike konzumiranja probiotika putem hrane i dodataka prehrani u odrasloj populaciji, te izvršiti komparaciju učestalosti primjene probiotika putem hrane, odnosno putem dodataka prehrani. Jedan od ciljeva je takođe bio ispitati znanje anketiranih osoba o važnosti odgovarajućih prehrambenih i životnih navika koje utiču na zdravlje crijevne mikrobiote.

Istraživanje je sprovedeno putem internet ankete podijeljene putem društvenih mreža, a kojom je obuhvaćeno 1000 ispitanika, starijih od 18 godina. Upitnik korišten u istraživanju se sastoji od četiri grupe pitanja, koja uključuju pitanja koja se odnose na opšte podatke o ispitaniku, pitanja o poznavanju probiotika u hrani i dodacima prehrani, pitanja o unosu probiotika putem hrane i dodataka prehrani i posljednja grupa pitanja, koja se odnosi na ispitivanje prehrambenih navika i životnog stila ispitanika.

Rezultati ukazuju na postojanje visokog stepena informisanosti opšte odrasle populacije uključene u anketu, o probioticima u hrani i dodacima prehrani.

Takođe je utvrđeno da postoji navika konzumiranja hrane koja sadrži probiotike, odnosno, po potrebi, i probiotskih dodataka prehrani. Dakle, učestalost konzumiranja hrane koja sadrži probiotike je veča u odnosu na učestalost konzumiranja probiotskih dodataka prehrani. Kada je riječ o opštim prehrambenim i zdravstvenim navikama anketiranih, rezultati pokazuju da su i prehrambene, ali i žibotne navike zadovoljavajuće.

Ključne riječi: probiotici, hrana, dodaci prehrani, mikrobiota