OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nina Talić

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Nina Talić, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u tjelesnoj aktivnosti, prehrambenim i zdravstveno-higijenskim navikama učenika primarnog obrazovanja“. Javna odbrana završnog magistarskog rada obavit će se 29.09.2022. godine u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Selma Porobić, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Pedagogija“,
    na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik Komisije,
  2. dr. sc. Dževad Džibirć, redovni profesor izabran za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“, na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, mentor i član Komisije,
  3. dr. sc. Tarik Huremović, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“, na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, član Komisije.


Rezervni član Komisije: dr.sc. Indira Jašarević, redovni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Teoretsko-metodičke osnove sporta“, na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.

 

REZIME RADA


Ovaj rad imao je za cilj da utvrdi razlike u tjelesnoj aktivnosti, prehrambenim i zdravstveno-higijenskim navikama između učenika nižih razreda osnovne škole. Istraživanje je provedeno u četiri osnovne škole iz Tuzle (JUOŠ “Tušanj”, JUOŠ “Pazar”, JUOŠ “Kreka” i JUOŠ “Miladije”). Populacija iz koje je uzorak od 277 ispitanika bio izvučen, definisana je kao populacija učenika IV i V razreda, oba spola, uzrasta 9 -10 godina ± 6 mjeseci. Na osnovu Mann-Whitney U testa utvrđen je nivo značajnosti razlika u tri primijenjene varijable za procjenu tjelesne aktivnosti i devet varijabli za procjenu razvijenosti higijenskih navika između muških i ženskih ispitanika. Pokazalo se da ne postoje statistčki značajne razlike u varijablama za procjenu prehrambenih navika između tretiranih grupa. Rezultati do kojih se se došlo u ovom istraživanju dali su važnu praktičnu informaciju prije svega za roditelje, nastavnike razredne nastave, kineziologe, a kasnije i za ostale koji rade u edukaciji. Zato je posebna odgovornost prvo na roditeljima, koji bi trebali svojim primjerom kod djece razvijati svijest o zdravlju, stvarati pozitivne higijenske navike te poticati njihovo redovno i pravilno provođenje. Osim porodičnog okruženja škole su najvažnija mjesta za učenje. Rana školska dob najbolje je vrijeme za usvajanje higijenskih navika, a vrlo je vjerovatno da će ono što djeca nauče u tom periodu primjenjivati cijeloga života.