OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nisad Karabegović bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Nisad Karabegović bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Robna razmjena sa Evropskom unijom kao determinanta ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine” dana 16.02.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Amra Babajić, vanredni profesor/predsjednik, uža naučna oblast „Ekonomska teorija i poltika“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Merim Kasumović, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr sci. Amra Nuhanović, vanredni profesor/član uža naučna oblast „Međunarodna ekonomija”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA 


Vanjska trgovina predstavlja privrednu djelatnost koja podrazumijeva razmjenu roba i usluga među zemljama. Robna razmjena kao dio ukupne trgovine predstavlja međunarodnu razmjenu robama a nastala je kao rezultat podjele rada. Vanjska trgovina i njene prateće finansijske transakcije sprovode se kako bi došlo do razmjene roba kojih ima više, za robe kojih ima manje. Robna razmjena u funkciji je razvoja nacionalne privrede a sam izvoz primarno pospješuje zaposlenost i proizvodnju. Razvoj nacionalne privrede može da se ogleda u ekonomskom rastu a isti podrazumijeva porast ukupnog outputa jedne privrede. Aktivnosti kojima jedna zemlja reguliše područje robne razmjene kroz upotrebu različitih instrumenata a s ciljem unaprjeđenja konkurentnosti privrede na međunarodnom planu, nazivamo vanjskotrgovinskom politikom.
Evropska unija (EU) predstavlja nadnacionalnu zajednicu evropskih država, a nastala je kao rezultat prethodne saradnje. Danas, Evropska unija ima preko pola milijarde stanovnika i važi za jedan od ekonomski najrazvijenijih dijelova svijeta. Država Bosna i Hercegovina nedvosmisleno ima aspiraciju da postane članica Evropske unije. Ovo predstavlja jedan od osnovnih vanjskopolitičkih prioriteta Bosne i Hercegovine. Navedeno je istaknuto u Strateškim pravcima i prioritetima za provođenje vanjnskopolitičkih prioriteta BiH, kao i u Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine za period od 2018. – 2023. godine. Bosna i Hercegovina i Evropska unija danas imaju izrazito uspješnu saradnju. Činjenica je da je u ovom trenutku Evropska unija glavni trgovinski partner Bosne i Hercegovine, na koju otpada više od polovine robne razmjene BiH.
Nameće se pitanje koliko ovakva saradnja sa Evropskom unijom determiniše ekonomski rast Bosne i Hercegovine. Ovim radom nastojimo odgovoriti nekoliko važnih pitanja ali prvenstveno na pitanje: „Da li je ekonomski rast Bosne i Hercegovine determinisan njenom robnom razmjenom sa Evropskom unijom? Prostorni aspekt istraživanja odnosi se na Bosnu i Hercegovinu s jedne strane i Evropsku uniju s druge strane. Istraživanjem je obuhvaćen vremenski period od 2010. do 2019. godine. Ovim istraživanjem zaključeno je da robna razmjena sa Evropskom unijom značajno determiniše ekonomski rast Bosne i Hercegovine. Robnu razmjenu sa Evropskom unijom poželjno je intenzvirati, naričito u pogledu izvoza u Evropsku uniju, s obzirom da on značajnije utiče na ekonomski rast.

Ključne riječi: Bosna i Hercegovina, Evropska unija, ekonomski rast, vanjskotrgovinska razmjena, robna razmjena, uvoz, izvoz, bruto domaći proizvod.