OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nusmir Lisičić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET

O B J A V L J U J E

Kandidat Nusmir Lisičić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Povezanost simptoma benigne hiperplazije prostate sa kvalitetom života “ dana 30.01.2024. godine u 12,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zavod za Anatomiju, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Selmira Brkić, redovni profesor – predsjednik (nastavni predmet “Patofiziologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),
  2. Dr. sci. Nahida Srabović, vanredni profesor – vanr.profesor – mentor i član
    (uža naučna oblast “Biohemija” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli) i
  3. Dr. sci. Igor Hudić, docent – član (nastavni predmet “Kllinička imunologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli).

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr. sci. Sehveta Mustafić, docent, za nastavni predmet “Patofiziologija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.”
Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.


 
REZIME RADA


Istraživanje je provedeno kao retrospektivno – prospektiva studija u koju je uključeno 50 trudnica koje su svoj porod ostvarile u Plavoj bolnici Centar Tuzla, u sklopu PZU Specijalne bolnice ”PLAVA MEDICAL GROUP” tokom 2023. godine. Istraživanje je prethodno odobreno od strane Etičkog komiteta PZU Specijalna bolnica ”PLAVA MEDICAL GROUP”, broj odluke: 312-2/23 od 08.02.2023. godine. Kriterij za uključivanje trudnica u ispitivanu skupinu je hipotireoidizam koji je dijagnosticiran prije ili na početku trudnoće. Kriterij za uključivanje trudnica u kontrolnu skupinu je zdrava trudnoća. Kriterij isključenja za sve trudnice je prisustvo drugih značajnih komorbiditeta. Sve trudnice sa hipotireoidizmom u istraživanju su bile podvrgnute terapiji Euthyrox-om tokom trudnoće. Uzorci krvi za određivanje vrijednosti hormona štitne žlijezde (TSH, FT3, FT4) te hematoloških parametara (broj eritrocita, hemoglobin), uzorkovani su u I i III trimestru trudnoće. Prisustvo hipotireoidizma u trudnica utvrđeno je na osnovu referentnih vrijednosti koje su specifične za trimestar trudnoće: I trimestar: TSH (0,1-2,5 miu/l), FT3 (4,1-4,4 pg/ml), FT4 (10,30-15,5 pmol/l), III trimestar: TSH (0,3-3,0 miu/l), FT4 (6,5-10,3 pmol/l). Postavljanje dijagnoze anemije ostvareno je na osnovu referentnih vrijednosti koje su specifične za trimestar trudnoće: I trimestar: Hb (11,0-14,3 g/dl), Er (3,52-4,52 10*12/L), III trimestar: Hb (9,8-13,7 g/dl), Er (3,1-4,44 10*12/L ). Određivanje vrijednosti hormona štitne žlijezde (TSH, fT3, fT4) te hematoloških parametara (broj eritrocita, hemoglobin) provedeno je tokom rutinskog praćenja trudnoće, a dobivene vrijednosti su preuzete iz medicinske dokumentacije. Rezultati analiza su prikupljeni u svrhu ispitivanja povezanosti hipotireoidizma i anemije u trudnoći. Venepunkcijom je uzorkovano 6 mL krvi u epruvetu sa ”clot” aktivatorom, nakon centrifugiranja tokom 10 minuta na 3500 obrtaja/minuti dobijen je serum za analizu hormona štitne žlijezde Određivanje koncentracije hormona štitne žlijezde se izvršilo na imunohemijskom analizatoru Siemens Advia Centaur CP, koji radi na principu direktne hemiluminiscentne metode uz visoku specifičnost i osjetljivost. Ispitivane su slobodne frakcije hormona štitne žlijezde, jer na koncentraciju ukupnih hormona u krvi može uticati nivo transportnih proteina za koje se hormoni vežu. Kompletna krvna slika je određivana nakon venepunkcije kojom je uzorkovano 3mL pune krvi u epruvetu sa dodatkom EDTA antikoagulansa, nakon invertiranja epruvete 8-10 puta pristupilo se izvođenju analize. Korišten je automatizirani hematološki analizator Medonic M32, koji računa diferencijalnu krvnu sliku (trodijelnu) metodom impedancije ili mjerenjem električnog otpora.
Za statističku obradu dobijenih podataka, bit će korištena softverska aplikacija SPSS verzija 26 primjenom odgovarajućih statističkih testova, sa pragom statističke značajnosti p <0,05.