OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Omerbašić Edina, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

 

Kandidat Omerbašić Edina, bach. oec. javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom “Uticaj primjene strateškog planiranja na uspješnost poslovanja u oblasti agrobiznisa u Bosni i Hercegovini “, dana 11.12.2023. godine u 10,30 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Amra Babajić. vanredni profesor/član uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA

 

U sklopu istraživanja prikupljeni su podaci primjenom metode ispitivanja (uz primjenu anketnog upitnika) u poljoprivrednim gazdinstvima i preduzećima iz sektora agrobiznisa. Istraživanje je obuhvatilo 50 poljoprivrednih gazdinstava i 30 preduzeća koja vrše preradu poljoprivrednih proizvoda i preduzeća za distribuciju poljoprivrednih proizvoda do krajnjih potrošača.Analize lanca vrijednosti poljoprivrednih proizvoda služe kao osnova za donošenje strateških planova u oblasti agrobiznisa, kao za ocjenu i mjerenje uspješnosti poslovanja poljoprivrednih gazdinstava i preduzeća u oblasti agrobiznisa.

U radu je izvršena nalaliza lanca vrijednosti tri glavna sektora u agrobiznisu u Bosni i Hercegovini. Prvo je izvršena analiza lanca vrijednosti za sektor voća i povrća, zatim sektora mlijeka i mliječnih proizvoda i sektora mesa i prerađevina od mesa.Rezultati istraživanja pokazuju da strateško upravljanje u agrobiznisu, unapređuje postupak donošenja poslovnih odluka, i predstavlja racionalan, odnosno naučno opravdan pristup planiranja održivosti, povećanju konkurentnosti i unapređenja poslovanja subjekata u tržišnoj ekonomiji. Ako se sistematski analizira uspješnost poslovanja u agrobiznisu kroz primjenu strateškog planiranja, može se konstatovati da sistematizacija teorijsko-metodoloških ishodišta i determinanti strateškog planiranja u domenu agrobiznisa, daje poseban značaj povećanju konkutrntnosti agrobiznisa u Bosni i Hercegovini.

Kroz istraživanje u ovom završnom magistarskom radu i kritičke analize dosadašnjih teorijsko-metodoloških saznanja o uticaju strateškog planiranja u uspješnosti poslovanja agrobiznisa Bosne i Hercegovine, spoznaje se da je agrobiznis ranjivi dio privrede, ali da dosljednom primjenom naučnih dostignuća u oblasti strateškog planiranja može se povećati konkurentnost analiziranih sektora agrobiznisa.Ovaj završni magistarski rad u svojim razultatima istarživanja jasno pokazuje značaj i vrijednost analize lanca vrijednosti kao osnove za donošenje poslovnih odluka i strateških dokumenta u agrobiznisu Bosne i Hercegovine.Istraživanje je identificiralo i sistematiziralo faktore koji utiču na povećanje konkurentnosti sektora agrobiznisa, kao i identifikaciju ključnih aktivnosti koje bi trebale poduzimati institucije koje pružaju podršku u ovoj oblasti, a s ciljem većeg doprinosa strateškog planiranja u poslovanju poljoprivrednih gazdinstava i preduzeća iz oblasti agrobiznisa Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja su pokazali uticaj strateškog planiranja na rast i održivost agrobiznisa, kroz transfer znanja i iskustava vezanih za primjenu strateškog planiranja u agrobiznisu iz razvijenog svijeta u bosanskohercegovačke uslove.

Ključne riječi: Strateško planiranje, uspješnost poslovanja, agrobiznis, lanac vrijednosti, konkurentnost, poljoprivredni proizvodi, hrana.