OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ragib Spahić, dipl. ing. mašinstva

UNIVERZITET U TUZLI
MAŠINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E


 
da će kandidat Ragib Spahić, dipl. ing. mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Istraživanje uticaja procesnih parametara glodanjem AlMgSi1 legure na pokazatelje kvaliteteta obrađene površine primjenom različitih tehnika sredstava za hlađenje, ispiranje i podmazivanje”, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Muhamed Mehmedović, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – predsjednik
  2. Dr. sci. Adnan Mustafić, docent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – mentor i član
  3. Dr. sci. Samir Butković, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – član.

Za zamjenika članova Komisija iz prethodnog stava ovog člana imenovan je dr. sci. Slađan Lovrić, vanredni profesor, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana magistarskog rada održati će se 04.07.2022. godine sa početkom u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Završni magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 08,00 do 16,00 h.


SAŽETAK

Produktivnost, odnosno efikasnost obrade metala rezanjem jeste jedan od osnovnih smjerova razvoja savremenog mašinstva. Danas se u mašinogradnji koriste različite vrste materijala od kojih preko 90% spada u grupu metala i njihovih legura. Obrada legura aluminija može biti relativno laka, jer su uključene sile rezanja male, a vijek upotrebe alata relativno visok ako nema problema s prianjanjem ivica ili materijala. Predmet rada je istraživanje uticaja procesnih parametara glodanjem AlMgSi1 legure na pokazatelje kvaliteta obrađene površine primjenom različitih tehnika sredstava za hlađenje, ispiranje i podmazivanje. Cilj rada je ispitati da li postoji veza između parametara savremenih tehnika primjene SHIP-a sa pokazateljima kvalitete obrađene površine? U radu se utvrdilo da se s s obzirom na specifičnosti predmeta obrade (Al-legura) pravilno odabranim procesnim parametrima tehnika polusuhe obrade može biti alternativa konvencionalnoj obradi sa aspekta kvalitete obrađene površine s obzirom na manju količinu dovedenog sredstva za hlađenje i podmazivanje. Eksperimentlnim istraživanjem ispitano je da li mjesto dovođenja, rastojanje i ugao postavljanja razvodnih mlaznica može imati značajan uticaj na rezultate odvijanja procesa rezanja? Rezultati su pokazali da je postignutno značajno poboljšanje osnovnih parametara koji opisuju kvalitet obrađene površine sa odgovarajućim procentualnim poboljšanjem istih. Dakle, na bazi provedenih eksperimentalnih ispitivanja izvršenih na bazi Taguchi eksperimentalne metodologije moguće je poboljšati kvalitete obrađenih površina usvajanjem i primjenom optimalnih režima glodanja, položaja i rastojanja mlaznica, kao i strategija/tehnika primjene sredstava za hlađenje i podmazivanje.

Ključne riječi: obrada metala, legura AlMgSi1, sredstva za hlađenje, ispiranje, podmazivanje, SHIP, Taguchi eksperiment