OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Refik Kadrić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET


OBJAVLJUJE

Kandidat Refik Kadrić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Strategije za upravljanje stresom u procesu implementacije organizacijskih promjena“ dana 31.08.2023. godine u 10,00 sati na Ekonomskom fakultetu u Tuzli pred Komisijom za odbranu završnog magistarskog rada u sastavu:

  1. Dr. sci. Bahrija Umihanić, redovni profesor/predsjednik, uža naučna oblast “Menadžment i upravljanje” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  2. Dr. sci. Adisa Delić, redovni profesor, mentor/ član, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
  3. Dr. sci. Sabina Đonlagić Alibegović, vanredni profesor/član uža naučna oblast „Ekonomska teorija i politika, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

REZIME RADA


U okviru ovog rada analizirane su strategije koje se mogu primjeniti kako bi se na najbolji način upravljalo stresom kod zaposlenika u procesu implementacije organizacijskih promjena, odnosno kako bi se smanjio otpor prema promjenama i stres sveo na što je moguće manju razinu. Na pitanje šta je to stres najkraći bi odgovor bio da je stres tjelesni i fizički napor koji pojedinac osjeća kao rezultat uticaja faktora životne sredine. Dok se organizacijske promjene mogu definisati kao proces mijenjanja postojeće orgnizacije, poslovne politike, procesa, lokacije i strukture zaposlenih. Primarno istraživanje obuhvatilo je 60 bosanskohercegovačkih preduzeća na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine koja pripadaju različitim granama djelatnosti. Istraživanje je provedeno primjenom metode ispitivanja, tehnikom pismenog ispitivanja, a obrada podataka je vršena u statističkom programu IBM SPSS 21, kao i Microsoft Excel 2010.
Istraživanje je pokazalo da uticaj organizacijskih strategija za upravljanje stresom značajno ne utiče na emocionalnu reakciju zaposlenih čime je odbačena prva radna hipoteza, dok su druga i treća radna hipoteza potvrđene čime je dokazano da uticaj organizacijskih strategija za upravljanje stresom značajno utiče na vanjske i unutrašnje stresore zaposlenika. S obzirom da je djelovanje stresora uobičajena pojava u toku procesa implementacije organizacijskih promjena, na menadžerima je da kreiraju i primjene odgovarajuće strategije za upravljanje stresom. A kroz ovo istraživanje rezultati su potvrdili osnovnu hipotezu da primjena odgovarajućih organizacijskih strategija osigurava uspješno upravljanje stresom kod zaposlenika u procesu implementacije organizacijskih promjena. Može se reći da su rezultati istraživanja u velikoj mjeri u skladu sa sličnim, ranije provedenim istraživanjima.
Ukoliko menadžment preduzeća ne primjeni odgovarajuće strategije za upravljanje stresom, izloženost zaposlenika stresu izazvanog provođenjem organizacijskih promjena može da se negativno odrazi na njihovo psihofizičko zdravlje, kao i na njihovo ponašanje i radne performanse. Ovaj i slični radovi mogu pomoći menadžmentima preduzeća kako da smanje otpor i nivo stresa kod zaposlenika u procesu organizacijskih promjena. Kroz niz preporuka predloženi su koraci za buduće djelovanje.

Ključne riječi: organizacijske promjene, otpor promjenama, stres, vrste i izvori stresa, prevencija stresa, strategije za upravljanje stresom, sindrom sagorijevanja na poslu.