OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sabina Husarić, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 02.02.2022. godine

O B A V I J E S T

Sabina Husarić, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Procjena vještina jezika i dijagnosticiranje poremećaja autističnog spektra”, dana 15.02.2022. godine u 11,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Lejla Junuzović-Žunić , redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Amela Ibrahimagić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Zamir Mrkonjić, redovni profesor, na užoj naučnoj oblasti “Logopedija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.


Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Leila Begić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Glavni cilj ovog istraživanju je prikaz slučaja dvoje pojedinaca sa poremećajem autističnog spektra te stepena autizma, utvrđivanje kategorija i područja najvećeg zaostajanja i razvijenosti jezika. Uzorkom je obuhvaćeno dvoje djece sa dijagnozom poremećaja autističnog spektra, a koja su uključena u tretman Doma Zdravlja Srebrenik. Za procjenu su se koristila tri standardizirana mjerna instrumenta: Ljestvica za procjenu dječijeg autizma (CARS-2– Childhood Autism Rating Scale Second Edition); Gilliam skala procjene autizma (GARS – Gilliam Autism Rating Scale), te Procjena osnova jezika i učenja vještina (The Assessment of Basic Language and Learning Skills ABLLS – R Protocol). Analizirane su četiri grupe varijabli: anamnestičke varijable, varijable CARS ljestvice za procjenu autizma, varijable GARS ljestvice za procjenu autizma, varijable razvijenosti jezika. Prilikom statističke obrade dobivenih podataka izračunate su: osnovni statistički parametari minimalne, maksimalne i srednje vrijednosti te raspona rezultata. Rezultati su prikazani tabelarno i grafički. Rezultati pokazuju da oba ispitanika klasifisirana sa vrlo vjerovatno autizam, odnosno blago-do-umjereno autističan i teško autističan. Prema GARS ljestvici za rangiranje autizma područja najvećeg zaostajanja jesu komunikacija i socijalna interakcija. Prema CARS ljestvici za rangiranje autizma kategorije najvećeg zaostajanja su verbalna i neverbalna komunikacija. Kod oba ispitanika postoji zaostajanje u ispitanim varijablama jezičke razvijenosti. Rezultati ispitivanja pokazali su zaostajanje u usvojenosti jezika na svim ispitanim varijablama. Zaostajanje u isptanim varijablama jezika se kretalo od minimalno 20% do 87.5% od ispitanog.
Ključne riječi: poremećaji autističnog spektra, tretman, ABLLS – R Protocol, CARS 2, GARS.