OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Sadmela Bratanović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 31.01.2022. godine


O B A V I J E S T


Sadmela Bratanović, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Primjena rehabilitacijskog programa za poboljšanje vizuelno-motorne integracije učenika oštećena vida (prikaz slučaja)”, dana 14.02.2022. godine u 13,00 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Vesna Bratovčić, vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr.sci. Amela Teskeredžić, redovni profesor na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član – mentor.
  3. Dr.sci. Senad Mehmedinović, docent, na užoj naučnoj oblasti “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, clan.
    Za zamjenika članova komisije imenovana je dr. sci. Dženana Radžo Alibegović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Specijalna edukacija i rehabilitacija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Vizuelno-motorička integracija važna je za obavljanje različitih aktivnosti i kao takva omogućava izvođenje preciznih radnji. Kod velikog broja osoba s oštećenjem vida, vizuelno-motorička integracija je narušena što se negativno odražava na njihov razvoj, uključujući i aktivnosti svakodnevnog života, a kasnije i akademske vještine. Samo adekvatan individualni edukacijsko-rehabilitacijski tretman može doprinijeti poboljšanju vizuelno-motoričke integracije kod ovih osoba, a samim tim i poboljšanju njihovog cjelokupnog razvoja. Provedeno istraživanje imalo je za cilj utvrditi uticaj individualnog edukacijsko-rehabilitacijskog tretmana na: vizuelno-motoričku integraciju, vizuelnu percepciju i motoričku koordinaciju kod učenika s oštećenjem vida. Obzirom da se radi o studiji slučaja, uzorkom je obuhvaćen jedan učenik, muškog spola, uzrasta 9 godina, s dijagnozom nistagmusa, ambliopije i astigmatizma. S učenikom je urađena inicijalna i finalna procjena, te je za istu korišten Beery-Buktenica razvojni test vizuelno-motoričke integracije (VMI) peto izdanje (Beery K. E. i Beery N. A., 2004), koji je namijenjen za procjenu vizuelno-motoričke integracije, vizuelne percepcije i motoričke koordinacije. Nakon inicijalne procjene, proveden je planski individualni edukacijsko-rehabilitacijski tretman u trajanju od 2 mjeseca, ukupno 14 tretmana. Autori prethodno pomenutog testa navode da je napredak vizuelno-motoričke integracije vidljiv i nakon mjesec dana provođenja rehabilitacijskog programa. Obzirom da je utvrđen napredak učenika, tretman je produžen na dva mjeseca kako bi napredak bio još evidentniji. Podaci istraživanja obrađeni su frekvencijskom analizom. Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da je došlo do poboljšanja učenika u sva tri navedena područja. Dobijeni rezultati takođe su ukazali na važnost što ranijeg prepoznavanja učenika s teškoćama vizuelno-motoričke integracije, te provođenja edukacijsko-rehabilitacijskog tretmana.
Ključne riječi: oštećenje vida, rehabilitacijski program, vizuelno-motorička integracija.