OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Safet Mutapčija, bach.-inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

Safet Mutapčija, bach.-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Mehaničke i deformacione karakteristike frankfurtskih prekonsolidovanih glina“, u ponedjeljak 06.11.2023 godine, sa početkom u 13 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Adnan Ibrahimović,redovni profesor, uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika“
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
  2. Dr.sci. Kenan Mandžić, redovni profesor, uža naučna oblast „Mehanika sa geomehanikom i geotehnika,
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
  3. Dr.sci. Elvir Babajić, vanredni profesor , uža naučna oblast „Minralogija i petrologija“
    Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Ispitivanje slijeganja i deformacije temeljnog tla predstavlja značajan inženjerski izazov od početka izgradnje objekata. Knjiga Karla von Terzaghija “Erdbaumechanik” (1925) definisala je mehaniku tla, granu nauke koja je sistematizirala eksperimentalni rad i kreirala jednodimenzionalne testove konsolidacije.
Kako se urbani razvoj nastavlja, geotehnička istraživanja i ispitivanja su postajala sve složenija, sa strožim sigurnosnim zahtjevima za deformacije i slijeganja podzemlja.Frankfurt, sa 38 izgrađenih i 7 nebodera u izgradnji, mjesto je značajnih istraživanja deformacija i slijeganja.
Geomehaničkim uslovima u Frankfurtu na Majni dominiraju tercijarna tla i stijene, koje se sastoje od Frankfurtske gline na vrhu i okamenjenog frankfurtskog krečnjaka ispod. Ova glina je kruta i prekonsolidovana, slična Londonskoj glini u pogledu granice tečenja, indeksa plastičnosti i prirodnog sadržaja vlage.
Predviđanje ponašanja temelja u glinovitim tlima ovisno o opterećenju i slijeganju je ključno, posebno kada se izvodi unutar grada sa izgrađenom infrastruktorom koja uzrokuje dodatno opterećenje i utiče na slijeganje.
Istraživanje ima za cilj da pruži sveobuhvatne geomehaničke parametre glinene komponente tla Frankfurta. Prekonsolidovane gline se ponašaju drugačije od normalno konsolidovanih glina u mehaničkom smislu, što ovo čini važnim aspektom istraživanja.
Istraživanje je usmjereno na određivanje predkonsolidacijskog napona, što je ključno za ponašanje Frankfurtske gline pod opterećenjem. Razvijeno je šest edometarskih testova, fokusirajući se na osnovne geomehaničke parametre kao što su sadržaj vode, difuzija veličine čestica, gustina čestica i Atterbergove granice.
Istraživanje je oblikovano pružanjem parametara za numeričke proračune zasnovane na anizotropnom visko-ISA modelu, koji bilježi ovisnost o brzini deformacije, efekte malih deformacija i inherentnu anizotropiju. Parametri kompresibilnosti i rekompresibilnosti, kao i indeksi viskoznosti, dobijeni su direktnim mjerenjem sa edometra, dok su ostali potrebni parametri dobiveni opsežnijim istraživanjem.
Ključne riječi: edometarski test, konsolidacija, OCR, Frankfurtska glina, model tla