OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Samela Selimović, bachelor biologije

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 20.09.2023. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

 

O B J A V L J U J E

Samela Selimović, bachelor biologije javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom „Diverzitet silikatnih algi rijeke Spreče „ u petak 29.09.2023. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Sanida Bektić, vanredni profesor, predsjednik Komisije
  Uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija biljaka
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. dr sc. Samira Huseinović, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija biljaka
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. dr sc. Jasmina Kamberović, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast: Ekologija biljaka i životinja
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sci. Avdul Adrović, redovni profesor uža naučna oblast „Biosistematika i morfologija životinja“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

REZIME RADA

 

Razvoj zajednica silikatnih algi na prostornoj skali razlikuje se između različitih vodenih ekosistema, ali i između različitih staništa u okviru istog vodenog ekosistema (npr. segmenti vode sa manjim i pojačanim protokom), što sugeriše na razlike prostorne skale u dostupnosti resursa (svjetlosti i hranljivih materija), jačini stresa i tipu podloge. Istraživanje ima za cilj upravo utvrditi sastav zajednica silikatnih algi rijeke Spreče na prostornoj i vremenskoj skali.
Utvrđivanjem kvantitativnog sastava epilitskih zajednica silikatnih algi rijeke Spreče od izvora do ušća, utvrđena je sezonska i longitudinalna dinamika zajednica, te su izračunati dijatomni indeksi da bi vidjeli šta te zajednica zapravo govore o stanju vodnog tijela.
Uzorci fitobentosa i fizičko-hemijski parametri su prikupljeni i izmjereni na deset lokaliteta od izvora kod Velje Glave do ušća kod Doboja, u dvije sezone ljetnoj (10.7.2021.) i jesenjoj (9.10.2021.). Lokaliteti su izabrani uzimajući u obzir neposredno prisustvo potencijalnih zagađivača (komunalni otpad, ušća rijeka koje trpe veliki antropogeni pritisak, industrijska postrojenja.).
Ukupno je determinisano 128 taksona silikatnih algi, a kao rodovi sa najvećim brojem vrsta izdvajaju se: Nitzschia (18), Navicula (15), Gomphonema (14), Encyonema (9), Cymbella (7), Amphora (7) i Cocconeis (6). Vrijednosti indeksa diverziteta (Margalef, Shannon-Winener, Pielouv indeks ujednačenosti i Simpsonov indeks) ukazuju na veći diverzitet u prvoj sezoni uzorkovanja.
Distribucija taksona epilitona ukazula je na dvije grupe uzoraka prema sličnosti. Jednu grupu čine lokalitet nakon Bijelog mora (6), nakon GIKIL-a (7) i Miričina (8) koji prema svim parametrima kvaliteta ukazuju na najlošije stanje i najveći antropogeni uticaj. Dok drugu grupu čine svi ostali lokaliteti.
Određene su vrijednosti za 18 dijatomnih indeksa pomoću OMNIDIA softvera. Vrijednosti indeksa ukazuju na povećanu koncentraciju nutrijenata, tj. nitrata i fosfata u vodi. Dobar ekološki status su dali IBD, Descy i SHE indeks.
Vrijednosti saprobnog indeksa po Pantle-Buck-u ukazuju na dobar status, sem na lokalitetima nakon Bijelog mora (6), nakon GIKIL-a (7) i Miričina (8) gdje su vrijednosti nešto više i ukazuju na umjeren status.