OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Samir Suljić, dipl.inž.rudarstva

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

 

O B J A V L J U J E


Samir Suljić, dipl.inž.rudarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Izmjena dijela sistema transporta otkrivke na pogonu PK ‘Višća’ Rudnika mrkog uglja ‘Đurđevik’ , petak 29.09.2023. godine, sa početkom u 12 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Samir Nurić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. Dr.sci. Tihomir Knežiček, redovni profesor
  uža naučna oblast „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina“
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Sunčica Mašić, redovni profesor
  uža naučna oblast „Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali,
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

REZIME RADA


Budućnost RMU ”Đurđevik” usmjerena je ka površinskoj eksploataciji, obzirom na trenutne planove o reorganizaciji Rudnika i energetskog sektora. U svrhu dostizanja planirane dinamike u skladu sa projektnom dokumentacijom i fazama razvoja kopova, transportni sistem je veoma bitan faktor u pitanju daljeg rada Rudnika. Obzirom na evidentne zaostatke u pripremnim radovima, otežano je dostizanje zadatih parametara proizvodnje. To dodatno otežava i poskupljenje energenata i repromaterijala za proizvodnju uglja. Da bi se prevazišli navedeni problemi, neophodna je analiza procesa proizvodnje i odabir što jeftinijeg i jednostavnijeg sistema eksploatacije, a posebno u dijelu transporta, u cilju ostvarenja planiranih rezultata.
U magistarskom radu obrađen je aktuelni sistem eksploatacije koji obuhvata diskontinuirani transport (bageri kašikari, kamioni) i kombinovani sistem (kamion, drobilica, transportna traka, oblagač), kao i modifikovani sistem transporta u dijelu sistema transporta uvođenjem manjih zglobnih kamiona. Poređenjem parametara potrošnje energenata i ostvarenjem proizvodnje izvršena je analiza dosadašnjeg sistema eksploatacije i novog sistema, koja je pokazala prednosti uvođenja novih transportnih kapaciteta u sistemu eksploatacije otkrivke na površinskoj eksploataciji. Urađen je proračun transporta za dio ležišta, pokazan potreban broj transportnih jedinica, te pokazana njihova prednost, kako finansijska tako i tehnička. Obrazložen je način na koji bi se došlo do rezultata koji bi dali održivi pravac razvoja Rudnika i smjernice za održivi razvoj i ostvarenje planiranih parametara proizvodnje uz manje troškove, a racionalnost je ostvarena izmjenom dijela sistema transporta otkrivke.